Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Skolskjuts

Skolskjuts är kostnadsfri skjuts tur och retur mellan en plats i anslutning till elevens hem och en plats där utbildningen bedrivs.

Tidtabeller

Tidtabeller för skolskjutsar finns på respektive grundskolas hemsida.

Skolskjuts i grundskola och särskola

Om du som är elev i grundskolan/särskolan behöver skolskjuts är kommunen skyldig att ordna skolskjuts till dig om du uppfyller villkoren. På Hallandstrafikens hemsida kan du läsa mer om busskortet för grundskolanlänk till annan webbplats, hur du använder kortet, hur länge det gäller med mera.

Busskort för gymnasieelever

För dig som studerar på gymnasiet gäller följande: bor du minst sex kilometer från skolan betalar hemkommunen dina dagliga resor till och från skolan, oavsett vilken skola du går på. Bidraget består vanligen av ett busskort som delas ut vid terminsstarten. Kontaktuppgifter samt regler för resor kan du läsa mer om här.

På Hallandstrafikens hemsida kan du läsa mer om busskortet för gymnasieskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hur du använder kortet, hur länge det gäller med mera.

Frågor och svar om regler för skolskjuts

 • Jag kan inte gå/cykla till skolan pga en olycka, kan jag få skolskjuts?


  Elever som har ett funktionshinder på grund av olyckshändelse så att eleven inte kan gå/cykla till skolan kan ha rätt till skolskjuts. I detta fall är det kommunens olycksfallsförsäkring för elever som gäller, oavsett om olyckan inträffat under skoltid eller utanför skolan.
 • Kan jag få skolskjuts till min gymnasieskola?


  Du som bor mer än sex km från skolan och är folkbokförd i Halmstads kommun får ett resekort för gymnasieskola. Avståndet beräknas från den adress där du är folkbokförd. Resekortet gäller för resor mellan klockan 04.00-22.00 på vardagar och lovdagar under terminen. Resekortet gäller ej på jul- och sommarlov! Ansökan och mer information hittar du här.
 • Jag har valt en annan skola än den jag egentligen tillhör, kan jag få skolskjuts?


  Om du valt en annan skola än den som kommunen anvisat kan du ändå få skolskjuts om det inte medför ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för kommunen. Du måste också uppfylla övriga regler och villkor kring skolskjutsar som t ex särskilda avstånd och villkor för rätt till skolskjuts.Läs mer nedan eller se vårt beskrivande dokumentPDF om när du kan (och inte kan) få skolskjuts.När kan jag få skolskjuts?Om du är beviljad skolskjuts (enligt kommunens villkor och regler) till skolan du egentligen tillhör, kan du istället:
  • ansöka om ett busskort för att åka linjebuss till den skola du valt.
  • åka med befintlig skolbuss till den skola du valt. Förutsättningen är att det finns ledig plats på bussen, samt att det finns en hållplats inom det avstånd från hemmet som avståndsreglerna säger.
  När kan jag inte få skolskjuts?Om du valt en annan skola än den som kommunen anvisat kan du inte få skolskjuts om:
  • du inte har rätt till skolskjuts till din anvisade skola.
  • du är beviljad upphandlad skolbuss som skolskjuts till den anvisade skolan. Du måste då ha ett busskort för att åka med linjetrafik till din valda skola, vilket skulle innebära en ekonomisk konsekvens för kommunen i form av kostnaden för ett busskort.
  Ansökan om skolskjuts vid val av annan skolaHandläggningstiden av din ansökan om skolskjuts vid val av annan skolaPDF varierar och vid terminsstart kan det ta längre tid. Du får ingen bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Skicka ansökan till följande adress:Skolskjuts
  Ekonomiavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen 
  Box 155
  301 05 Halmstad

 • Jag går i särskola, kan jag få skolskjuts?


  Elever i särskola, resursenheter och särskild undervisningsgrupp kan beviljas skolskjuts. Ansökan görs på den här blankettenPDF ochbeslut fattas i samråd med skolskjutssamordnare. För särskolelever upp till 12 år, och elever i resursenheter och särskild undervisningsgrupp gäller två resor per dag, oavsett om det är skoltid eller fritidstid.Särskoleelever över 12 år som går på fritids hänvisas till färdtjänst.
 • Vem bestämmer och beslutar om skolskjutsen?


  Skolskjutsreglerna är fastställda av Barn- och ungdomsnämnden. De förtydligar och kompletterar de lagar och förordningar som gäller skolskjutsar i Skollagen. Den praktiska tillämpningen, övergripande planering, samordning och ekonomi sköts av barn- och ungdomsförvaltningens skolskjutssamordnare.Överklaga beslut om skolskjutsKommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär.Skolskjutsregler enligt SkollagenEnligt skollagen 10 kap 32 § samt 11 kap 31 § är hemkommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts till grund- och särskoleelever om det behövs med hänsyn tagen till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Skyldigheten omfattar inte elever som väljer att gå i en annan grundskola än den kommunen annars skulle ha placerat dem i. Skyldigheten omfattar inte heller elever som väljer att gå i en fristående skola. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter skall kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.För att få kostnadsfri skolskjuts tas hänsyn till: färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev, annan särskild omständighet.
 • Får jag skolskjuts till och från fritids?


  Kommunen är inte skyldig att ordna skjuts till eller från skolbarnsomsorg. Det innebär att en elev som åker skolskjuts till skolan och vistas på fritidshem i anslutning till skolan inte är berättigad till skolskjuts mellan hemmet och fritidsverksamheten.
 • Jag bor växelvis hos mina föräldrar och behöver skolskjuts från båda adresserna. Får jag det?


  Kommunen är skyldig att pröva behovet av skolskjuts från båda adresserna när elever bor växelvis hos sina föräldrar inom Halmstads kommun. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att ha rätt till skojskjuts vis växelvis boende:
  • Det växelvisa boendet skall vara ett varaktigt boende och ett fast arrangemang/avtal så att barnet bor lika mycket hos vardera förälder.
  • Föräldern är skyldig att meddela om boendet/avtalet ändras.
  • Behovet avgör om skolskjuts ordnas. Om t ex avståndet mellan hem och skola är för kort för att få skolskjuts eller föräldern passerar skolan på väg till arbetet beviljas inte skolskjuts.
  • Barnet skall vara skolpliktigt.
  • För elever mellan 7-16 år eller i skolår 1-9 erbjuds årskort för växelvis boende med linjebuss, alternativt motsvarande ersättning för självskjuts.
  • Erbjudandet om skolskjuts gäller enbart inom kommunens gränser.
  Du måste också uppfylla övriga regler och villkor kring skolskjutsar som t ex särskilda avstånd, villkor för rätt till skolskjuts, funktionshinder och annan särskild omständighet.Ansökan om skolskjuts vid växelvis boendeFör att få skolskjuts vid växelvis boende måste en ansökan göras varje läsår.PDF Handläggningstiden av din ansökan varierar och vid terminsstart kan det ta längre tid. Du får ingen bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan. Skicka ansökan till:Skolskjuts
  Ekonomiavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen 
  Box 155
  301 05 Halmstad

 • Vårdnadshavarens, skolans och elevens ansvar vid skolskjuts


  Vårdnadshavarens ansvarVårdnadshavaren har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen tills dess att eleven stigit på skolskjutsen. I de fall eleven missat skolskjutsen har föräldrarna ansvaret för att eleven kommer till skolan. Efter skoldagens slut anses kommunen ha överlämnat ansvaret till föräldrarna när elev på överenskommen tid stiger av skolskjutsen. Föräldrarna förutsätts svara för att barn förbereds och tränas för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.Skolans ansvarSkolan ansvarar för ordningen och säkerheten vid skolan samt för att eleven kommer med skolskjutsen hem. Elevens ansvarEleverna ska sitta still under färd och använda säkerhetsbälten som alla kommunala bussar är utrustade med. Eleven ansvarar för att inte uppträda störande eller på annat sätt sabotera ordningen under färd. Vid kraftig oro i bussen och om föraren anser att körningen blir trafikfarlig stannar föraren bussen. Vid skadegörelse och dåligt uppträdande i bussen meddelas rektor och kommunens skolskjutssamordnare. Vid skadegörelse i fordonet kommer händelsen också att polisanmälas.Elever som missköter sig så att det innebär ett hot mot säkerheten och chaufförernas arbetsmiljö kan tillfälligt avstängas från skolskjuts.
 • Jag har ett funktionshinder, har jag rätt till skolskjuts?


  Funktionshindrade elever har rätt till skolskjuts, två resor per dag. Största möjliga samordning skall eftersträvas och entreprenörerna har i detta syfte rätt att göra smärre justeringar av tiderna.  Funktionshinder på grund av sjukdomElever som har ett funktionshinder på grund av sjukdom så att eleven inte kan gå/cykla har rätt till skolskjuts oavsett det avstånd som krävs för att annars ha rätt till skolskjuts. Vid bedömning av elevens rätt till skolskjuts behöver läkarintyg skickas in. Funktionshinder på grund av olyckaElever som har ett funktionshinder på grund av olyckshändelse så att eleven inte kan gå/cykla till skolan kan ha rätt till skolskjuts. I detta fall är det kommunens olycksfallsförsäkring för elever som gäller, oavsett om olyckan inträffat under skoltid eller utanför skolan. Resor som inte ingår i skolskjutsen vid funktionshinderResor till habilitering, läkarbesök, tandläkarbesök och liknande är vårdnadshavarens ansvar och ingår inte i skolskjutsen.Elever i särskola, resursenheter och särskild undervisningsgruppHär kan du läsa mer om skolskjuts för elever i särskola, resursenheten och särskild undervisningsgrupp.
 • Hur långt måste jag ha till skolan för att få skolskjuts?


  Skolvägens längd till skolan eller busshållplats måste överstiga följande avstånd för att ha rätt till skolskjuts:
  • Skolår F-3: 2 km gångavstånd 
  • Skolår 4-6: 3 km gångavstånd
  • Skolår 7-9: 4 km gångavstånd
  Gränsdragning sker i grönområde eller huvudgata närmast kilometergränsen och avståndsbedömningen görs av kommunen.
 • Vilka villkor måste jag uppfylla för att få skolskjuts?


  För att du ska få skolskjuts behöver du:
  • vara folkbokförd i Halmstad kommun
  • vara inskriven i grundskolan eller särskolan (elever i förskoleklass får skolskjuts men hemresan sker med första passande skjuts för skolelever)
  • ha sin hemadress* inom skolans upptagningsområde (för särskolan/resursenhet gäller att man får skolskjuts till den enhet som kommunen anvisat)
  • ha en skolväg som överstiger särskilda avstånd
  Elever kan också ha rätt till anvisad skola på grund av: * Hemadress = folkbokföringsadressen eller för en elev som är hos en dagbarnvårdare dennes adress inom skolans upptagningsområde. Särskoleelev som är på korttidshem kan få denna adress räknad som hemadress. För elev som bor växelvis hos föräldrar gäller särskilda regler.