Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Parkeringsnorm för kvartersmark

Tillgången till parkering är en grundläggande förutsättning för att bil- och cykeltrafiken ska fungera och bidrar till hur staden och tätorten upplevs. Därför har vi tagit fram en parkeringsnormPDF. Den styr antalet parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnad av bostäder och verksamheter samt även vid ombyggnationer eller ändrad användning. Normen fungerar även som vägledning i arbetet med nya detaljplaner. 

ParkeringsnormenPDF har som syfte att tydliggöra cykel- och bilparkeringsbehovet för kommunens invånare, verksamheter och besökare. Den ska vara ett verktyg för att styra tillgången på parkering samtidigt som det är ett viktigt dokument i det praktiska arbetet för att nå kommunens långsiktiga och övergripande mål för en attraktiv och hållbar utveckling.

I parkeringsnormen styr kommunen antalet parkeringsplatser som ska anläggas vid nybyggnad av bostäder och verksamheter samt även vid ombyggnationer eller ändrad användning. Normen omfattar enbart kvartersmark. Parkering på allmän platsmark; väg- och gatumark samt hur denna avgifts- och tidsregleras omfattas inte.

Parkering har en central roll i trafiksystemet och påverkar hur staden och tätorter upplevs och fungerar. Tillgången till parkering är en grundläggande förutsättning för att kunna nyttja fordon, som bilar och cyklar. Samtidigt tar bilparkering stora ytor i anspråk som i sin tur påverkar stadens attraktivitet.

Parkeringsnormen är ett vägledande dokument som ligger till grund för kommunens detaljplanearbete och bygglovsprövning, med utgångspunkt att parkering i första hand ska lösas inom den egna fastigheten.

I Halmstads översiktsplan Framtidsplan 2030 anges att mängden trafik genom staden är för stor och att för få resor sker med gång, cykel och kollektivtrafik. Detta bidrar till att transportsystemet har en negativ miljöpåverkan.