Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Arbete pågår för stärkt företagsklimat i Halmstad

Halmstad kommer på plats 204 bland landets 290 kommuner när Svenskt näringsliv nu har gjort sin årliga rankning av företagsklimatet. Det innebär en kraftig försämring jämfört med förra året. Rankningen till trots pågår dock en utvecklingsresa för att stärka företagsklimatet.

– Förbättringsarbetet är i full gång. Företagsklimat är en viktig fråga i Halmstad och vi jobbar dagligen för att skapa en förändring som är långsiktigt hållbar. Vi tar breda grepp som jag är helt övertygad om att de kommer att märkas i Svenskt näringslivs rankning på sikt, säger Jonas Bergman (M), ordförande i kommunstyrelsen.

I arbetet ingår allt från omorganisering, politiska strategier och nya dialogformer för att lyssna in behov – till konkreta åtgärder för att förbättra servicen till företagen.

Över 100 djupintervjuer

En viktig del är också att ta reda på vad företagen tycker. Över 100 djupintervjuer har genomförts med företagare i Halmstad för att få en nulägesbild över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas. Utifrån detta görs nu systematiska förbättringsåtgärder.

– Svenskt Näringslivs rankning är en indikator på hur vi har lyckats i vårt arbete. Vi följer också andra mätetal på hur vårt näringsliv och vår arbetsmarknad utvecklas. En viktig löpande mätning är den undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, gör varje månad. Den visar att företagen upplevt förbättringar under 2020 och att vi nu är på rätt väg, även om det tar tid, berättar Lina Siljegård, tillväxtdirektör.

SKR mäter företagens upplevda service vid deras kontakt med kommunens olika myndighetsområden.

Förbättrad service i byggfrågor – en prioriterad fråga

Ett prioriterat arbete är ökad service till företag som kontaktar Halmstads kommun i tillståndsfrågor, särskilt bygglov. Att de önskar förändring framkommer tydligt, exempelvis när det gäller tillgänglighet och bemötande. Detta avspeglas inte bara i SKR:s mätning utan även i Svenskt näringslivs attitydundersökningar.

Några konkreta exempel på förbättringar är en utökning av e-tjänster som underlättar ansökningar om tillstånd och en kommande ny webbplats för företagare. Nyligen blev det också möjligt att boka bygglovsrådgivning via webben.

– Det pågår ett intensivt utvecklings- och förbättringsarbete för att öka servicegraden till våra kunder när det gäller tillståndshanteringen. Det handlar både om förändrat arbetssätt och digitala lösningar men också om att vi behöver öka vår förståelse för våra kunders förutsättningar och fundera över om vår attityd alltid är som vi vill ha den. Alltså både ett kortsiktigt och ett långsiktigt arbete, säger Tommy Thuvesson, förvaltningschef för bygg- och miljöförvaltningen.

När det gäller tillstånd och tillsyn får Halmstads kommun bra betyg för brandskydd, markfrågor, miljöfrågor och livsmedelshantering. På de här områdena är nöjd kundindex mycket högt eller högt enligt de företag som tillfrågats av SKR.

Attitydmätning bland 176 företag

I Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet i landets kommuner används flera olika underlag, där två tredjedelar är enkätsvar från företagare. Ytterligare en tredjedel utgörs av statistik.

Företagarna tillfrågas om sin inställning till hemkommunens företagsklimat, det vill säga även andra aktörers arbete för näringslivet omfattas. I Halmstad har enkäten skickats ut till företag med minst en anställd. Bland de 3 038 företag som finns i Halmstad i denna kategori har 400 företag, primärt medlemmar i Svenskt näringsliv, fått enkäten. 176 svar kom in, det vill säga 48 procent av de tillfrågade har svarat.

Attitydundersökningen tar upp ämnen som konkurrens från kommunala verksamheter, otrygghet och brottslighet, skolans kontakter med lokala näringslivet, upphandling, information till företag med mera.

Sammanfattande omdöme något under rikssnittet

Det sammanfattande betyg som de tillfrågade företagen ger företagsklimatet i Halmstad är 3,1, vilket betyder något under rikssnittet på 3,4. En minskning med 0,3 har skett sedan förra året.

– Det här är vi givetvis inte nöjda med. Vi ser områden som vi fortsatt ska jobba med för att förbättra oss, men vi ser också områden där vi är starka. Det gäller tele- och IT-nät samt vägar, tåg och flyg där vårt betyg hamnar ovanför rikssnittet. Halmstads styrkor är förstås också viktiga att utveckla, säger Lina Siljegård.

Inom ramen för den fysiska planeringen pågår just nu viktigt strategiskt arbete, med målet att fortsätta skapa bra förutsättningar för näringslivets utveckling och konkurrenskraft.

Till de prioriterade frågorna för att stärka företagsklimatet hör att utveckla dialogen mellan kommunen och näringslivet. Ett tillfälle för detta är en lunchträff den 6 oktober där kommunen och Svenskt näringsliv gemensamt bjudit in företagare för att resonera på temat Återstarta Halmstad – hur går vi vidare?”.