Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Val av ledamöter till nämnder och styrelser

- ärenden på kommunfullmäktige 25 november

Kommunfullmäktiges möte i november inleddes med ledamöternas frågestund. På mötet utsåg fullmäktige nämnds- och styrelseledamöter till kommunens nämnder och bolagsstyrelser, beslutade om nya taxor för tre olika typer av tillsyn samt beslutade om skattesatsen för nästa år.

Nya nämndsledamöter valda

Nu är alla ledamöter till kommunens nämnder och styrelser valda. Nämndledamöterna tillträder efter årsskiftet, men de nyvalda styrelseledamöterna tar inte över sina uppdrag förrän vid första årsstämman (i mitten av mars) 2015 då bolagens nya styrelser väljs formellt.

Kommunen har 14 förvaltningar och åtta bolag. Alla styrs de av en nämnd eller bolagsstyrelse med ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Nämndledamöterna väljs för en mandatperiod, men det händer att ledamöter avsäger sig sina uppdrag i förtid. Antalet ledamöter i nämnderna och styrelserna varierar beroende på hur stor förvaltningen eller bolaget är. Flest ledamöter har kommunstyrelsen med sina 15 ledamöter samt barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med sina 13 ledamöter.

Oförändrad skattesats nästa år

20 kronor och 43 öre per intjänad hundralapp. Det blir skattesatsen för alla Halmstadbor även nästa år. Kommunfullmäktige beslutade på sitt möte att inte förändra skattesatsen som senast ändrades 2012 då den sänktes till dagens nivå. Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen besluta om skattesatsen för nästkommande år senast i november året innan. Att besluta om skatt och avgifter är en viktig uppgift för kommunfullmäktige och en del av det kommunala självbestämmandet.

Nya taxor för tillsyn

Kommunens taxor för olika former av lagstadgad offentlig kontroll höjs enligt konsumentpris- samt lönestrukturindex. Taxorna det gäller är taxorna för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen, tillsyn enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen.

Förändringen att använda index görs för att öka förutsägbarheten i taxorna. Dessutom kommer taxorna bättre motsvara självkostnaden än tidigare taxor.

Ny nämnd för vård i hemmet

En gemensam nämnd för frågor som rör hemsjukvård blir verklighet om även övriga fullmäktigeförsamlingar i Halland beslutar likt Halmstads kommunfullmäktige gjorde igår. Den gemensamma nämnden ska enligt förslaget få i uppdrag att följa upp verksamheten, svara för samverkansfrågor samt garantera en likvärdig, kvalitetssäkrad vård. Nämnden får också ansvar för hjälpmedelsförsörjningen.

För mer information kontakta:

Kommunfullmäktiges ordförande, Johan Rydén (M), 070-374 48 88
1:e vice ordförande, Ingegerd Sahlström (S), 070-379 41 65
2:e vice ordförande, Houda Axelsson (M), 070-777 20 46