Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Upp mot 400 nya bostäder vid Flygaregatan - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 12 december

Nytt bostadsområde vid Flygaregatan och utredning om ny skola i Getinge. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Centrum växer med nytt bostadsområde vid Flygaregatan

Från industriområde till utbyggt centrum. Med ny detaljplan finns nu möjligheter att omvandla området väster om Flygaregatan. 400 nya bostäder, 10 000 kvadratmeter centrumverksamheter och en ny privat förskola är tanken att området ska rymma.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under stt möte på tisdagen om att dels godkänna detaljplanen över området mellan Flygaregatan och Järnvägsleden samt också att teckna exploateringsavtal med erörda fastighetsägare.

Huvudsyftet med detaljplanen är att enligt översiktsplanens itentioner förtäta och ge ett mer effektivt utnyttjande av marken i centrala Hamstad. De nya byggnadernas höjd varierar något men planeras i huvudsak att bli 4½ våningar.

Detaljplanen innebär också en satsning på förbättrad trfiksituation för gång- och cykeltrafikanter, vilket är särskilt viktigt på grund av de många barn och ungdomar som rör sig till och från skolorna i området.

Avtalen som tecknats med fastighetsägarna reglerar marköverlåtelser och hur kostnaderna för ombyggnaden av den allmänna platsmarken i området ska fördelas.

– Genom förtätning växer vår stad på ett smart sätt. Flygaregatan med omnejd blir genom denna omvandling med nya bostäder och förskola en del av centrum, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Ärendet går vidare för beslut i kommunstyrelsen.

 

Utredning om ny skola i Getinge

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade även om att godkänna den föreslagna planen för utredning av en ny skola i Getinge. Ärendet om en ny skola i Getinge återremitterades av kommunfullmäktige i maj 2017. Motiveringen till det var för att beslutsunderlaget behövde kompletteras med ytterligare fakta och ge en mer heltäckande bild.

En av punkterna som ska utredas mer noggrant är skicket på befintlig Getingeskola. Ett flertal rapporter har gjorts för att försöka fastställa skicket på skolan. Samtliga redan gjorda utredningar ska nu sammanställas och eventuellt kompletteras.

En annan aspekt som behöver utredas vidare är vilka risker skolans nära läge till Suseån innebär – samt hur man vidare säkrar mot både översvämningar och vatten som kan trycka upp ifrån marken. Utredningen vidgas också till att titta på hela skolområdet och eventuell alternativ mark
för byggnation.

En tredje punkt som ingår i den kommande utredningen gäller effekterna av den stadieindelningen för skolområde Norr som barn- och ungdomsnämnden ska besluta om. De olika alternativen för placering av högstadiet är i Getinge där den finns idag, i Harplinge alternativt annan placering. Vart högstadiet placeras får en stor samhällspåverkan. Dess placering och effekterna av den bör därför noga analyseras och övervägas.

Utredningen ska göras av samhällsbyggnadskontoret under 2018 och presenteras i början av 2019.

– Nu tar vi viktiga steg för att permanenta skollokaler i Getinge skapas. Med den fördjupade utredningen som grund får vi en bredare bild som gör processen stabil, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Bakgrund:

Högstadiedelen på Getingeskolan evakuerades hösten 2016 efter att ett antal elever uppvisade besvär som bedömdes bero på skolans inomhusmiljö. I gällande planeringsdirektiv med budget finns 175 milj kronor avsatta för en skola i Getinge. I dagsläget går årskurs F-3 och 6-9 i paviljonger på skolans område medan årskurs 4 och 5 går i lokaler i Plönninge.
Delar av befintlig Getingeskola används idag för slöjd, musik, bild och matsal.
En annan del av skolan byggdes nyligen om till förskola. Förskoledelen har inga konstaterade byggtekniska brister och kommer att fortsätta bedrivas oavsett utgången av skolans placering.

 

Planer på nytt församlingshem och förskola vid kyrkan Holm

Svenska kyrkan vill bygga ett nytt församlingshem i kombination med förskola på tomten Holm 2:3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under dagens möte att inleda ett samråd om detaljplanen för bygget. Beslutet innebär att ett samråd kommer att genomföras där allmänhet och berörda ges möjlighet att inkomma med skriftliga synpunkter på förslaget.

Svenska kyrkan kom i april 2015 in med en ansökan om att köpa den aktuella marken och bygga ett församlingshem kombinerat med förskola i två våningar med en nockhöjd på max nio meter, strax norr om den befintliga kyrkan i Holm. Kommunen ska också bekosta en flytt av Nissastigen. Planområdet är cirka 4100 kvadratmeter stort med en maximal byggnadsarea på cirka 800 kvadratmeter och marken ägs av kommunen.

 

Avtal kring ny ambulansstation i Kårarp

Planerna på en ny ambulansstation vid korsningen mellan Norra infarten och Kårarpsleden (Kårarp 1:15 m. fl.) går framåt. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att godkänna ett förslag till ramavtal mellan Halmstads kommun och Region Halland.

Ramavtalet innebär att kommunen betalar för upprättandet av detaljplan för området och de utredningar som krävs i samband med det. Innan detaljplanen tas upp för antagande ska ett reservationsavtal tecknas som ger
Region Halland rätt köpa den 10 000 kvadratmeter stora tomten för 300 kronor per kvadratmeter.

Marken som ambulansstationen är tänkt att byggas på ligger inom ett sekundärt vattenskyddsområde för Prästjordens vattentäkt. Detaljplanen för bygget kommer därför att styra användningen av området så att det inte kan
användas för något annat ändamål än ambulansstation. Om det under planarbetets gång framkommer att området inte är lämpligt för en ambulansstation kan kommunen också avbryta detaljplanearbetet.