Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Lokalförsörjning för grundskolor och förskolor och ny prövning för restaurang Salt - några av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 21 februari

Lokalförsörjning för grundskolor och förskolor och ny prövning för restaurang Salt i Tylösand. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Remissförslag till lokalförsörjning för skolor och förskolor

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade under dagens möte att remittera ett förslag till lokalförsörjning för framtida skolor och förskolor till en rad olika nämnder för yttrande i frågan. Lokalförsörjningsplanen är ett förslag på var framtida skolor kan placeras i kommunen och vilket år de förväntas kunna stå klara. Förslaget gäller för perioden 2016-2025.

Behovet av nya förskole- och skolplatser är stort i kommunen, främst i de centrala delarna. Enligt prognoser ökar antalet barn i förskoleålder från 5 800
år 2016 till knappt 6 570 år 2025. När det gäller antalet elever i grundskolan
ökar de från 11 000 till 13 400 under samma period.

Ny prövning för restaurang Salt

Detaljplanen för del av Tyludden där restaurang Salt ligger ska återigen prövas. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott under dagens möte. Den nya detaljplanen förväntas kunna antas senast i december 2017.

Detaljplanen som tidigare godkänts av kommunfullmäktige upphävdes i augusti 2016 av Mark- och miljödomstolen. I domen hänvisades till ändrade riktlinjer från Boverket vad gäller ändringar och tillägg i detaljplaner och domstolen menade att regleringen av det tilltänkta bygget inte reglerades tillräckligt tydligt.

Nya lägenheter kan bli verklighet i Trönninge

Det saknas smålägenheter och flerbostadshus i Trönninge – under dagens möte lämnade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ett positivt planbesked som innebär att nya lägenheter kan byggas.

Ansökan gäller tomten Trönninge 12:4 som tidigare har utgjort brukningscentrum för en jordbruksfastighet. Planbeskedet innebär att kommunen är beredd att i detaljplan pröva det förslag som i ansökan innebär att ekonomibyggnaderna byggs om till 10-20 bostäder.

– Genom arbetet med Framtid Trönninge (utvecklingsprogrammet) har det framkommit att det finns en stor efterfrågan på lägenheter och när det nu kommer ett privat initiativ är vi givetvis positiva, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Ny detaljplan bör kunna antas senast i maj 2019.

Nya kedjehus planeras i Harplinge

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att
godkänna ett markanvisningsavtal mellan Halmstads kommun och Sofieberg i
Halmstad AB gällande 16 stycken mindre småhustomter för kedjehus i Harplinge.

– Det känns bra att nu kunna berätta att det är klart med vem som skall
bygga kedjehusen i Harplinge, eftersom efterfrågan har varit stor sedan
detaljplanen vann laga kraft, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Henrik Oretorp (C).

Enligt markanvisningsavtalet ska tomten Lyngåkra 4:251 styckas till 16
mindre småhustomter med äganderätt. Genomsnittsarealen för tomterna blir cirka 350 kvadratmeter. Avtalet är indelat i fyra etapper om vardera fyra tomter och köpeskillingen per tomt föreslås till 300 000 kronor. Byggstart är beroende
av bland annat bygglov, fastighetsbildning och VA-utbyggnad.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige.