Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Investeringar i jobben, personalen och barnen i Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budgetförslag

Jobb åt unga, satsningar på kommunen som den goda arbetsgivaren och investeringar i förskolor. Det är i fokus i det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterade i dag.

I dag presenterade oppositionen sitt förslag till planeringsdirektiv med budget år 2015 med plan för 2016-2017.

– Vi investerar för fler jobb, bättre personalpolitik och mer hållbara lokallösningar för förskolorna. Det kommer vi senare att få tillbaka i form av minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, ökade skatteintäkter, lägre sjuktal samt lägre driftskostnader för förskolorna, säger kommunrådet Anders Rosén (S).

Jobbpaket med breda satsningar för unga

Inom 30 dagar ska ungdomar under 25 år få jobb, utbildning, praktik eller lärlingsplats efter att de har blivit arbetslösa. Insatserna ska ske i samverkan med näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden. Att entreprenörer ska ta emot praktikanter, trainees eller andra former av lärlingar ska vara ett krav i kommunens upphandlingar.

– Kommunen behöver ta ett krafttag mot ungdomsarbetslösheten. Vi vill på olika sätt ge unga förutsättningar för och möjligheter till jobb och meningsfull sysselsättning. Vi är Halmstads största arbetsgivare och har också möjlighet att samarbeta med andra aktörer för att ge unga så bra chanser som möjligt, säger Tania Bengtsson, gruppledare (V)

En annan lösning i det röda budgetförslaget är att erbjuda samtliga gymnasieelever två veckors sommarjobb i kommunen med avtalsenlig lön.. Det innebär att antalet elever som får sommarjobb jämfört med idag nästan tredubblas från årets 615 till 1700 personer. Totalt handlar jobbpaketet om 100 miljoner kronor, på två år, till jobbsatsningar.

Bättre personalpolitik i kommunen

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att rätt till heltid – möjlighet till deltid ska gälla som personalpolitiskt mål i Halmstads kommun. Delade arbetspass ska bort till förmån för sammanhållna pass.

– Vi vill att kommunens medarbetare upplever att de har balans i livet. Att inte ge rätt till heltid med sammanhållna pass är ett ineffektivt sätt att ta tillvara på medarbetarnas kompetens. Dessutom är det dyrare med vikariat än med fasta anställningar. Riktiga heltider ökar tryggheten och trivseln hos såväl personal som brukare, säger kommunrådet Rose-Marie Edlund (S).

Likt övriga landet står Halmstads kommun inför allt större pensionsavgångar. Under de närmaste åren kommer nya medarbetare främst att behövas inom barn- och ungdomsförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen samt teknik- och fritidsförvaltningen. I budgeten förespråkas ett så kallat generationsväxlingsprogram riktat mot dessa förvaltningar. Det innebär att äldre personal ska lära upp nyanställda. För att locka nya medarbetare till kommunen samt skapa en god arbetssituation för befintlig personal ska kommunen erbjuda bra anställningsvillkor, kompetensutveckling och stimulerande karriärvägar.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger i sitt förslag även fem miljoner kronor årligen på friskvård. Med friskvårdssatsningen kombinerat med bättre arbetsvillkor hoppas partierna att få ner sjukfrånvaron i kommunen och att de enskilda medarbetarna ska må bättre. Friskvårdspengen kan användas på olika sätt på olika förvaltningar men ska syfta till att uppmuntra personal, som vanligtvis inte rör på sig, att bli mer aktiva.

Fler förskolor och högre personaltäthet

I budgetförslaget är även förskolorna i fokus. Paviljonglösningarna ska försvinna och förskolorna ska istället få riktiga lokaler. Fler förskolor ska enligt budgetförslaget även erbjuda flexibla öppettider anpassat till dagens arbetsliv. Dessutom vill partierna att barngrupperna ska bli mindre och det ska finnas mer personal i förhållande till hur många barn det finns på förskolan. En större andel av personalen ska även ha pedagogisk utbildning och barnskötare ska få möjlighet till kompetensutveckling.

– Vi vill att nya förskolor byggs utöver de som finns i planen under planperioden. De ska vara nya, moderna förskoleavdelningar som möter barnens och pedagogikens behov. Förskollärarna ska också ha bra förutsättningar för att göra ett bra arbete med barnen, säger Mariann Norell (V).

Ökad samhällsservice och 1000-kronorskort

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill utöver medborgarservice på Andersberg inrätta fler liknande kontor runt om i Halmstad. Här ska invånarna bland annat kunna mötas, få kommunal service och samhällsinformation.

– Vi tycker att fler lokala medborgarkontor är viktiga för att komma närmare invånarna i de olika kommundelarna och på så sätt ge insyn, utveckla demokratin och inflytandet, säger Tania Bengtsson, gruppledare (V).

Precis som på Andersberg är förslaget att servicekontoren samordnas med annan kommunal service, som exempelvis de lokala biblioteken. I ett första steg föreslås att kommunen inrättar medborgarservice på Vallås, i Getinge och Oskarström.

Förutom att bygga ett varierat bostadsutbud vill oppositionen kunna erbjuda en kommunal bostadsförmedling för att skapa en helhetsbild av bostadsutbudet i Halmstad. Bostadsförmedlingen skulle förmedla bostäder, ge information om tomter och byggnadsprojekt samt ge möjligheter till byggnation.

Budgeten innehåller också en satsning på det så kallade 1000-kronorskortet, som innebär att man för tusen kronor kan nyttja kollektivtrafiken och färdtjänsten i Halmstad under ett helt år. Partierna vill även utreda möjligheter till förbättringar av turtätheten och linjedragningen. I förslaget finns kvar att 75 år och äldre åker gratis under vissa tider på dygnet och då räknas även färdtjänsten in.

För mer information kontakta:

Anders Rosén, kommunråd (S), 0706-43 69 70
Rose-Marie Edlund, kommunråd (S), 0721-574328
Tania Bengtsson, gruppledare (V), 0709-16 63 97
Mariann Norell, (V), 0732-07 30 00