Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ett nytt hotell vid centralstationen - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 25 oktober 2016

En ny hotell- och konferensbyggnad i centrala Halmstad och fler företag som etablerar sig i Kistinge. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Trönninge utvecklas mot 2035

Under dagens möte beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att anta utvecklingsprogrammet Framtid Trönninge och därmed även godkänna samrådsredogörelsen.

Genom ett gränsöverskridande samarbete med bland annat boende, näringsliv, politiker och tjänstemän beskriver utvecklingsprogrammet den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Trönninge.

– Det ska bli riktigt roligt att börja utveckla Trönninge. En ort med stor potential med närheten till havet, bra skola, bra boende och duktiga företagare, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Utvecklingen av orten sträcker sig fram till år 2035 och utgår ifrån sex utvecklingsområden; förskola och skola, centrumutveckling, bostäder och miljö, trafik och kommunikationer, natur och turism, fritid och upplevelser.

Bland annat är ambitionen att skapa ett tydligt centrum med en naturlig mötesplats, bevara det öppna landskapet och bygden runt omkring samt att se över trafiklösningarna till och från Trönninge.

Det kommande arbetet sker i samverkan med samhällsföreningen i Trönninge.

Hotell och konferens mittemot centralstationen?

Hotell- och konferensbyggnad, bostäder och affärer. Det föreslår samhällsbyggnadsutskottet att det ska byggas på tomten Kilot 1, som ligger mittemot centralstationen längs med Bolmensgatan. Innan bygget kan börja ska planförslaget skickas ut på samråd så att berörda sakägare och myndigheter får tycka till om planerna.

På den aktuella tomten ligger i dag en postterminal samt en parkering som kommer att flyttas under 2017. Tanken är att tomten därefter ska delas upp i två kvarter. I det södra kvarteret mot Sturegatan planeras för bostäder och affärer. I det norra kvarteret mot Viktoriagatan planeras en hotell- och konferensbyggnad. Kvarteren ska separeras av cykel- och gågator samt ett torg.

– Placeringen av ett hotell och konferensanläggning precis vid resecentrum tror jag är optimal ur flera perspektiv. De två viktigaste är närheten till goda kommunikationer den andra är att vi skapar mer liv och rörelse i området, som kommer göra att stadsdelen blir mer attraktiv, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Hotellbyggnadens högsta del föreslås uppgå till 45 meter högt. Höjden på övriga byggnader som planeras på tomten varierar från cirka 12 till 21 meter. 

– Antalet övernattningar i Halmstad har ökat kraftigt de senaste åren och vi behöver utöka vårt utbud av både hotell och konferensanläggningar. Det här projektet kommer att bli en välkommen förstärkning av vår växande besöksnäring, inte minst med tanke på det centrala läget, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).

Om allt går som planerat förväntas detaljplanen kunna antas i oktober 2017.

Slutlig granskning för stugområde i Gullbranna

Från och med i dag och minst tre veckor framåt får allmänhet och berörda chans att tycka till om ett planerat stugområde i Gullbranna. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet under dagens möte.

Om planförslaget antas innebär det att 50 stycken mindre (max 45 kvadratmeter) fritidshus kan byggas på en 10 hektar stor tomt i södra Gullbranna. Förslaget har under perioden 15 december till 1 februari varit ute på samråd där man bland annat säkerställt att allmänheten kan ta sig igenom området till närliggande rekreationsområden.

– Vi har haft en tydlig trend under ett antal år där fritidshus omvandlas till permanentboende, så att vi nu möjliggör 50 tomter för fritidshus ser jag som mycket positivt, säger samhällsbyggnadsutskottet 1:e vice ordförande, Lars Püss (M).

Om inga överklaganden inkommer under granskningsperioden kan detaljplanen slutgiltigt antas av kommunfullmäktige.

Fler företag etablerar sig i Kistinge

Allt fler företag vill etablera sig i Halmstad. I dag beslutade samhällsbyggnadsutskottet att godkänna arrendeavtal mellan Halmstads kommun och Elia Express i Halmstad AB samt med Kuskatorpet Entreprenad och Lantbruk AB.

Kommunen upplåter ett 84 000 kvm stort område i Kistinge till Elia Express AB som i dag bedriver sin verksamhet vid Slottsmöllan. Ett arrendeavtal har upprättats med en avtalstid på 10 år. 

Kuskatorpet Entreprenad och Lantbruk AB har sedan tidigare ett arrendekontakt för ett markområde i Kistinge. Bolaget är i behov av större ytor och kommunen upplåter i det nya arrendeavtalet en yta på totalt 96 800 kvm. 

De två arrendeavtalen omfattar ytor som ingår i det planprogram som nyligen tagits fram för Kistinge industriområde. Innan bolagen kan börja med att bygga ut sina verksamheter ska arkeologiska utredningar genomföras och en detaljplan upprättas.