Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Strategi för att lösa bristen på skol- och förskoleplatser - ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 16 januari

Strategi för att lösa bristen på skol- och förskoleplatser och grönt ljus för nya lägenheter i Skedala. Det var några av ärendena på tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Strategi för att lösa bristen på skol- och förskoleplatser

För att lösa bristen på skol- och förskolelokaler i kommunen förbereder kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott en långsiktig lokalförsörjningsstrategi för framtida skolor och förskolor samt särskilda boenden. Under dagens möte skickades ett förslag till strategi på remiss till berörda nämnder för yttrande.

Strategin har ett långsiktigt perspektiv och sträcker sig fram till 2026 och syftet är att göra det lättare att komma igång med projekt i rätt tid och att få en bättre planering av kommunens investeringsbehov i skollokaler och särskilda boenden de kommande åren. Ambitionen är att strategin utökas så att den på sikt täcker in hela kommunens lokalbehov. Strategin föreslås också uppdateras årligen och justeras efter de behov av lokaler som finns i kommunen.

– För att rätt lokal ska finnas tillgänglig på rätt plats i rätt tid krävs planering i god tid. Genom lokalförsörjningsstrategin jobbar vi oss bort från paviljonger och tillfälliga lösningar, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

I dagsläget har kommunen ett stort antal paviljonglösningar och tillfälligt inhyrda lokaler med tilllfälliga bygglov som successivt behöver att avvecklas. Därför behöver kommunen bygga fler lokaler både för att täcka befolkningsökningen samt avvecklingen av tillfälliga lokaler.

– Det känns bra att vi nu kan lägga fram en plan för skolor och förskolor som gör att vi kommer bort paviljonglösningar. Nu är det upp till berörda nämnder att behandla förslaget. Min förhoppning är att det inte krävs några större
förändringar, säger samhällsbyggnadsutskottets 2:e vice ordförande, Bertil
Andersson (S).

Nya regler för sophantering

Under mötet beslutade samhällsbyggnadsutskottet också att skicka ut ett förslag för nya regler för sophantering på remiss till berörda nämnder under perioden februari-mars 2018.

Kommunen har sedan innan faställt regler för sophantering, senast 2013. Dessa ses över vart fjärde år och uppdateras vid behov. Målet med de nya reglerna är bland annat att minska mängden avfall och öka mängden återvinning i kommunen och på så sätt också minska spridningen av farliga ämnen i miljön. De nya reglerna syftar också till att öka insamlingen av sopor och minska nedskräpning i kommunen.

Ärendet skickas nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans. Om den nya renhållningsordningen antas där börjar reglerna att träda i kraft den 1 januari 2019.

Grönt ljus för nya lägenheter i Skedala

Det ska byggas fem nya flerbostadshus i två till tre våningar i Skedala längs riksväg 25, med anslutning till Brogårdsvägen i öst. Det beslutade samhällsbyggnadsutskottet under tisdagens möte. Beslutet innebär ett tillskott på cirka 20 stycken nya lägenheter i området. Utöver de nya flerbostadshusen kommer även parkering med carport att byggas i områdets södra del.

Detaljplanen för projektet har varit ute på samråd och granskning under perioden 9 maj 2017 till 4 december 2017. Planområdet ligger i sydvästra utkanten av Skedala och består av 4600 kvadratmeter brukad jordbruksmark varav 3450 kvadratmeter får användas för själva bygget.

– Lägenheter i Skedala är efterlängtat. Jag ser gärna att detta är starten för Skedalas fortsatta utveckling, nära till stan och nära till landet, potentialen är stor, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Jenny Axelsson (C).

Detaljplanen ligger i linje med kommunens översiktsplan Framtidplan 2030 samt Handlingsprogram för bostadsförsörjning. Genomförandetiden för projektet är fem år efter detaljplanens antagande. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.