Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya riktlinjer för att skydda kommunens dricksvatten - ett av ärendena på kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari

Nya riktlinjer för att skydda kommunens dricksvatten och stärkt samverkan med Högskolan i Halmstad. Det var några av ärendena på kommunstyrelsens sammanträde.

Nya riktlinjer för att skydda kommunens dricksvatten

Halmstad växer och för att se till att kommunens dricksvattenkällor skyddas när nya byggprojekt planeras antog kommunstyrelsen under dagens möte övergripande riktlinjer för exploatering inom vattenskyddsområden.

Riktlinjerna innehåller bland annat en metod och exempel på skyddsåtgärder för att underlätta och tydliggöra vad som gäller när man planerar ny bebyggelse inom ett vattenskyddsområde. I dagsläget bedömer kommunen lämpligheten att bygga på en plats i varje projekt för sig. De nya riktlinjerna bidrar till att säkerställa en likabehandling och fånga upp den viktiga frågan om vattenskydd och framtida vattenförsörjning i ett så tidigt skede som möjligt.

Redan etablerade verksamheter eller planlagda områden påverkas inte av de nya riktlinjerna utan de blir ett stöd i bedömningen framåt.

Ett vattenskyddsområde är ett inrättat geografiskt område med särskilda bestämmelser som syftar till att skydda en vattentäkt från föroreningar, på kort och lång sikt. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige som är sista beslutsinstans.

Plan för Hållbart resande 2018 antagen

Kommunstyrelsen antog under dagens möte en verksamhetsplan för projektet Hållbart resande för 2018. Projektets syfte är att minska biltrafiken i Halmstad och uppmuntra gång, cykel och kollektivtrafikresande.

Under 2018 kommer projektet bland annat att fokusera på att öka antalet personer som cykelpendlar. Det kommer också göras satsningar på att öka trafiksäkerheten och skapa säkrare vägar till och från skolor i kommunen. Utöver detta kommer man även att arbeta för att öka kollektivtrafikresorna på Halmstad-Nässjö-banan, samverka med Trafikverket kring hållbara transporter kopplade till byggnationen av Södra infarten samt genomföra en kommunövergripande resvaneundersökning.

Hållbart resande är en del av arbetet med att nå målen i kommunens planeringsdirektiv kring minskad klimatpåverkan. Projektet har en budget på cirka 1,6 miljoner kronor varav en del består av statliga bidrag från Naturvårdsverket.


Stärkt samarbete mellan kommunen och Högskolan i Halmstad

Halmstads kommun och Högskolan i Halmstad fördjupar sitt samarbete inom en rad olika områden för att möta gemensamma utmaningar.

– Jag är glad för att kommunen och högskolan fördjupar sitt samarbete. Högskolan i Halmstad har stor betydelse för Halmstads attraktionskraft. Därför är det viktigt att kommunen och högskolan arbetar tillsammans med olika utvecklingsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M).

Efter gemensamma diskussioner och en workshop har ett så kallat intentionsavtal undertecknats där kommunen och högskolan fastställer ramarna för samarbetet.

Avtalet gör det tydligt vilka ansvarsområden respektive aktör har men också inom vilka frågor som det är särskilt viktigt att samverka kring. De samverkansområden som lyfts fram är bland annat hur Halmstad ska bli en bättre studentstad med goda förutsättningar för studenter under studietiden samt fortsatta karriärmöjligheter efter studierna.

Ett annat område är att utveckla Halmstad med omnejd till en kunskapsnod och funktionellt centrum som studenter, nya invånare och företag söker sig till. Kommunen och högskolan är överens om att göra särskilda satsningar på bland annat hälsoinnovation, digitalisering och stadsutveckling för att stärka Halmstads attraktionskraft.