Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Flerbostadshus i Gullbrandstorp – ett av ärendena på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 21 maj

Flerbostadshus i Gullbrandstorp och revison av lokalförsörjningen - var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Bostäder och centrumlokaler i centrala Gullbrandstorp
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade under tisdagens möte att godkänna samrådsredogörelsen för detaljplan Gullbrandstorp 1:548, detaljplanen går nu ut på granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med lägenheter i flerbostadshus. Ambitionen är att komplettera och bredda Gullbrandstorps bostadsbestånd som i dag nästan uteslutande består av småhus med äganderätt.

Exploatörens önskan i nuläget är att behålla befintlig byggnad och bygga om denna till bostäder. För att detaljplanen inte ska vara låst till nuvarande idé har kommunen gjort en bedömning om vad som är en rimlig högsta exploatering på fastigheten. Med föreslagen byggrätt finns möjlighet att antingen bevara befintlig byggnad i två våningar och bygga till med cirka 300 kvadratmeter byggnadsarea eller att riva och bygga nytt i tre våningar.

– Fler hyreslägenheter i Gullbrandstorp är efterfrågat. Med en flexibel detaljplan ges möjlighet att använda platsen riktigt bra, säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

I oktober 2018 gick detaljplanen ut på samråd. Under samrådstiden inkom tio remissinstanser med synpunkter på förslaget. Yttranden inkom från 12 sakägare och övriga. Utöver har även två namninsamlingar inlämnats till kommunen. Samtliga inkomna synpunkter med svar samt förslag på förändringar i detaljplanen finns att hitta i samrådsredogörelsen.

Revision avseende lokalförsörjning - förskolor och grundskolor
Kommunrevisionen har gett PwC i uppdrag att granska Halmstads kommuns arbete med lokalförsörjning avseende förskolor och grundskolor.

Rapporten visar att Halmstads kommuns påbörjade arbete med lokalförsörjning har gett ett positivt resultat som kommer att leda till en ändamålsenlig arbetsprocess med transparenta underlag för beslutsfattande. Kommunen delar dock kommunrevisionens uppfattning att Halmstads kommun ännu inte har utvecklat helt ändamålsmässiga rutiner för lokalförsörjningsprocessen.

– Genom vår lokalförsörjningsprocess ska vi i god tid kunna planera för var och när nya förskolor och skolor ska stå klara. Senaste åren har vi tagit stora förbättringssteg mot bättre planeringsunderlag, vi fortsätter nu genom tätt samarbete förvaltningar emellan att utveckla våra beslutsunderlag, säger Jenny Axelsson (C), ordförande kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Halmstad har ett stort behov av att utöka sin skolkapacitet för att möta den demografiska utvecklingen och ersätta elevplatser i tillfälliga lokaler. Behovet bedöms totalt till cirka 6000 elevplatser i grundskola och cirka 1500 platser i förskola inom en tioårsperiod. I dag har vi cirka 10500 elever i grundskola, av dessa går cirka 7500 i permanenta lokaler och cirka 3000 i tillfälliga lokaler.