Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Fastighet på Snöstorp lämplig för skola

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna den förstudie som gjorts av fastighetskontoret för att utreda om fastigheten Snöstorp 19:199 är lämplig för skoländamål. 

Den samlade bedömningen är att fastigheten passar för en skola för årskurserna 4–9 med tillhörande idrottshall. För att effektivt utnyttja lokalytorna så föreslås en skola för 624 elever.

Teknik- och fritidsförvaltningen har flaggat för att det finns behov av en idrottshall i området med gymnastikinriktning.

Skolan bedöms tidigast kunna stå klar till årsskiftet 2024/2025, men det förutsätter att projektering kan startas vid halvårsskiftet 2021. Investeringskostnad för skola med idrottshall beräknas till mellan 250 och 257 miljoner kronor, beroende på vilken typ av idrottshall som byggs.

Fastigheten är planlagd som parkmark och det pågår ett planläggningsarbete för ändra detaljplanen till att omfatta skoländamål.

– Det är mycket positivt att förstudien visar goda möjligheter för en ny 4–9-skola på platsen. Nästa konkreta steg tas nu genom att detaljplanen processas fram, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Det gläder oss socialdemokrater att man i förstudien bedömt platsen som lämplig. Vi måste bygga fler större skolor för att komma bort från rådande situation med dyra paviljonger som vi har på flera håll i kommunen, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunen köper fastighet i Holm

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att godkänna en överenskommelse som innebär att Halmstads kommun köper en del av fastigheten Slangemöllan 3:1 i Holm. Fastigheten är belägen intill E6 och kommunen äger redan grannfastigheten. I översiktsplanen är området utpekat som kommunikationsstråk för järnväg och motorväg, och köpet är ett strategiskt markförvärv för framtiden. Enligt överenskommelsen köper kommunen fastigheten om ungefär 20,7 hektar för 2,9 miljoner kronor. Då fastigheten är taxerad som jordbruksmark krävs tillstånd enligt jordförvärvslagen, vilket beviljas av länsstyrelsen, för att kommunen ska få köpa marken.

– Ett klockrent exempel på strategiskt förvärv, för långsiktig planering av infrastruktur i en växande kommun, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Kommunen säljer Trönninge ängar till Naturvårdsverket

Trönninge ängar har varit naturreservat sedan 30 maj 2018. Halmstads kommun äger marken och Länsstyrelsen i Hallands län förvaltar reservatet. Då området därmed saknar strategisk betydelse för utveckling av bostäder, verksamheter eller annan infrastruktur är bedömningen att en försäljning av marken till Naturvårdsverket är mest fördelaktigt för Halmstads kommun.

Naturvårdsverket erbjuder 7,5 miljoner kronor för marken där fastigheten Trönninge 23:1 med fler fastigheter ingår. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade i dag att godkänna köpekontraktet, där det också ingår att köparen står för rivningskostnader för överenskomna byggnader i området.

– Trönninge ängar är ett jättefint rekreationsområde med stort naturvärde. Naturvårdsverket är helt rätt ägare för platsen som därmed ännu mer kan utvecklas till en spännande plats att besöka, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Detaljplan med fler bostäder i Trönninge på samråd

Kommunstyrelsen beslutade i dag att förslaget om detaljplan för del av Trönninge 12:4 med flera ska ut på samråd. Därmed kan sakägare och berörda intressenter lämna synpunkter på planen och dess innehåll.

Planområdet ligger nordväst om Trönninge centrum och den nya detaljplanen ska möjliggöra byggande av nya bostäder på del av fastigheten Trönninge 12:4. De nya bostäderna planeras för de norra delen av området, syftet med detta är att använda marken effektivare och öka tryggheten i området. Byggrätten tillåter två våningar med vindsvåning. Södra delen planläggs för bostadsändamål med syfte att bevara mangårdsbyggnaden som har kulturhistoriskt värdefulla karaktärsdrag och byggnadsdetaljer. Området närmast Trönningeån ska saneras och görs tillgängligt för att kunna utveckla ett grönstråk utmed ån.

– Detaljplanen handlar om mer än att skapa fler bostäder, i form av lägenheter. Förslaget lyfter också bevarandet av kulturhistorisk miljö och området nära Trönningeån, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Trönninge är ett redan attraktivt område med ännu större potential. Det var inte många veckor sedan som vi beviljade positivt planbesked för ett större antal bostäder i Trönninge och nu kan vi gå ut på samråd i detta ärende. Särskilt positivt är det att vi kan addera lägenheter till Trönninge som i huvudsak är bebyggt med villor, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Planerade utbyggnaden norr om Sofieberg går vidare

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott är fortsatt positiv till planeringen av utbyggnaden av området norr om Sofieberg. Vid dagens sammanträde klubbades en uppdaterad planeringsinriktning som ska ligga till grund för kommande detaljplaner för området. Det nya bostadsområdet kommer att ligga på värdefull jordbruksmark och det är viktigt att marken används effektivt. Beslutet innebär bland annat att kommande detaljplaner ska ta särskilt stor hänsyn till grundvattenförekomst och dricksvattenförsörjning då området till stor delar ligger inom vattenskyddsområde.

– Här finns möjligheten att utveckla en riktigt fin ny stadsdel, med olika karaktär i olika delar. Många intressen kommer behöva ställas mot varandra i detaljplanearbeten. För mig är aspekterna effektivt markutnyttjande och hänsyn till grundvatten extra viktiga. Jag hoppas på sikt se pilotprojekt för hållbart byggande med högt arkitektoniskt och miljöanpassat materialval, säger Jenny Axelsson (C), ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

– Vi är i ett mycket stort behov av fler bostäder i kommunen. Det här är det sista kvarvarande området som finns utpekat i gällande översiktsplan, sedan är det slut på utpekade områden där vi kan detaljplanera för fler bostäder. Det gör mig därför lite bekymrad att antalet bostäder i området nu justerats ned från 2000 till mellan 1000 och 1500. Om vi inte kommer till bukt med bostadsbristen så medför det en lång rad problem. Framförallt yngre skulle strukturellt stängas utanför bostadsmarknaden på grund av bostadspriser som skjuter i höjden, vi skulle få än svårare att locka studenter och arbetskraft från andra kommuner. Det här måste vi ta höjd för i kommande översiktsplan, säger Stefan Pålsson (S), 2:e vice ordförande, kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Negativt planbesked i Marbäck

Sökande som vill möjliggöra åretruntboende i Marbäcks fritidsby får ett negativt planbesked. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. 2018 avbröt kommunen ett planarbete för att omvandla hela området till permanentboende. Anledningen var att de boende inte var överens om planändringen. Den ansökan som nu kommit in omfattar planbesked för större byggrätt som skulle möjliggöra åretruntboende för ungefär 40 av fritidsbyns cirka 70 fastigheter. Det blir svårt att ändra detaljplanen för bara en del av området, konstaterar samhällsbyggnadsutskottet. Dessutom pågår planläggning av ett större område i Marbäck, vilket i nuläget är prioriterat.

Slutparkerat på Valrossen 1

En bostadsrättsförening som haft ett tidsbegränsat bygglov för parkeringsplats på Vallås och som nu önskar att parkeringsplatsen blir permanent, får ett negativt planbesked. Det beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i dag. Den grusade ytan som används till parkering är enligt detaljplan avsedd för tennisbana. En del av de boende i området anser att det inte finns behov av fler parkeringsplatser och skulle hellre vilja ha en tennisbana. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott konstaterar att de parkeringar som finns i området vida överstiger bilplatsbehovet enligt Halmstads kommuns beslutade parkeringsnorm.