Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Bokslut för 2019 – ärende på kommunstyrelsen den 10 mars

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för 2019 blev bättre än förväntat. Resultatet landade mycket nära den totala budgeten på sex miljarder kronor, med ett överskott på 106 miljoner. Huvudorsaken är att staten skjutit till mer pengar än väntat.

Halmstads kommuns ekonomiska resultat för 2019 landade på plus 106 miljoner kronor efter balanskravsjusteringar. Resultatet är bättre än förväntat. Den främsta förklaringen till det är att kommunen har fått mer statsbidrag än väntat (63 miljoner kronor) och att årets försäljningar inom exploateringsverksamheten har varit mer omfattande än planerat (35 miljoner kronor).

- Vi har under 2019 fått bukt med den alltför snabba kostnadsutvecklingen i kommunen och ligger nu på mer normala nivåer. Vi får dessutom med oss ett överskott som bidrar till att finansiera våra rekordstora investeringar i skolor och förskolor, samtidigt som verksamheterna överlag har lyckats bra med att uppnå kommunfullmäktiges mål, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande.

I början av året såg det ut som att kommunens verksamheter skulle gå med underskott, men då nämnder med befarade underskott vidtog åtgärder blev det sammantagna redovisade resultatet i slutet av året istället väldigt nära budget.

En av förvaltningarna som gått med underskott är barn- och ungdomsförvaltningen, vars resultat visar minus 14 miljoner kronor. Den främsta anledningen till detta är fler barn och elever samt ökade lokalkostnader och eftersom verksamheten inte har kunnat påverka dessa kostnader togs beslutet att avskriva nämndens underskott.

- För oss var det väntat att det skulle bli tufft för barn- och ungdomsnämnden med den budgetram som de fick av kommunfullmäktige. Det är bra att verksamheten nu i alla fall slipper bära med sig ett underskott för utgifter man inte haft egen rådighet över, säger Krissi Johansson (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Halmstads kommun arbetar mot konkretiserade mål satta av kommunfullmäktige i Planeringsdirektiv med budget. Under 2019 har 70 procent av dessa mål uppfyllts, vilket är ett bättre resultat än förra året då 50 procent av målen uppfylldes. Av nämndernas och bolagens mål har 80 procent uppnåtts, vilket visar på bra resultat i verksamheterna.

Kommunstyrelsen godkände bokslutet för 2019 och beslutet går nu vidare till kommunfullmäktige.