Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Beslut om rekrytering av ny kommunchef - ett av ärendena på kommunstyrelsen

På tisdagen beslutade kommunstyrelsen att en ny kommunchef ska rekryteras. Nuvarande kommunchef Henry Bengtsson går i pension 2019 och för att möjliggöra både en rekryteringsprocess och introduktion innan dess så påbörjas arbetet inom kort.

– Rekryteringen görs i god tid för att möjliggöra en bra introduktion som Henry kan leda. Vi vill skapa förutsättningar för en ny kommunchef att komma in i verksamheten efter valet då vi bland annat planerar för en ny organisation på kommunledningsförvaltningen, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.

Graf kommer tillsammans med kommunråden Jenny Axelsson (C), Anders Rosén (S) och förhandlingsdelegationen att ansvara för rekryteringen.

Tjänsten kommer att annonseras ut, men rekryteringen kompletteras med professionell search för att få ett så brett urval som möjligt.

– Jag välkomnar beslutet att påbörja rekryteringen. Att få en ny kommunchef på plats i god tid kommer att underlätta introduktionen och övergången, säger Henry Bengtsson.

– Det känns tryggt att vi kan nyttja vår nuvarande kommunchefs kompetens och erfarenhet när vi planerar för framtiden, säger kommunråd Anders Rosén.

Ambitionen är att rekryteringsprocessen ska kunna avslutas i juni 2018 och att en ny kommunchef kan vara på plats någon gång under hösten.

 

Ett steg närmare restaurang i gamla varmbadhuset

Kommunstyrelsen fattade även beslut om att godkänna granskningsutlåtandet samt att anta ändringarna i detaljplanen för det gamla varmbadhuset i Tylösand.

Grunddragen i den förändrade detaljplanen innebär att fastigheten Tyludden 1:7, som tidigare tjänat som varmbadhus, även ska kunna användas som samlingslokal samt för restaurangverksamhet.

– Det är mycket glädjande att vi nu tagit detta beslut som innebär att restaurang Salt kan få möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Från kommunens sida måste vi skapa goda förutsättningar för att utveckla Tylösands potential och samtidigt ta ett helhetsgrepp, säger Jenny Axelsson (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

 

Stor potential i utbyggnad av Markarydsbanan

Kommunstyrelsen fick under sitt möte också information kring utbyggnaden av Markarydsbanan. Informationen gavs av trafikstrateger på samhällsbyggnadskontoret.

Markarydsbanan går mellan Halmstad och Hässleholm och den förbinder Västkustbanan och södra stambanan. I dag trafikeras den med Pågatåg mellan Hässleholm och Markaryd. Region Halland, som är ansvarig för kollektivtrafiken i länet, antog 2016 ett trafikförsörjningsprogram. I detta nämner man framför allt två syften med en utbyggnad av Markarydsbanan – det vill säga att utöka med tågtrafik hela vägen mellan Hässleholm och Halmstad. Stor potential ser man finns både vad gäller arbets- och studiependling men också för fjärresor. Möjligheten att förbinda Halmstad med Hässleholm kommer korta restiden till östra Skåne, Blekinge och orter längs Södra stambanan.

En av ambitionerna med ett utbyggt Resecentrum, etapp 3, är att utöka kapaciteten vilket bland annat möjliggör en påkoppling med Markarydsbanan på Halmstad C. En annan påverkande faktor är behovet av att byta kontaktledningar på banan, detta kommer att göras 2023-2024.

Informationen innehöll också en kort rapport från den analys (ÅVS) som Trafikverket slutför under februari. Deras utkast till rekommendation är att starta regiontrafik först när kapaciteten på Halmstad C tillåter ökad trafikering, samt när ett mötesspår byggts i Knäred.

– Potentialen med persontrafik på Markarydsbanan är stor för hela regionen och det kommer att stärka pendlingsmöjligheter till och från Halmstad ytterligare. Det är viktigt att trafiken kan starta med utgångspunkt i en attraktiv och robust tidtabell som också inkluderar stopp i Laholm. 5000 resor görs dagligen från och till Halmstad C med Öresundstågen, den trafiken växer för varje dag och kan inte äventyras, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande.