Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alliansens budgetförslag vidare till kommunfullmäktige – ett av ärendena på kommunstyrelsens sammanträde den 4 december.

Alliansens budgetförslag, ett likställt friskvårdsdag och förslag på justeringar i reglementen – det var några av ärendena på kommunstyrelsens sammanträde.

Alliansens budgetförslag vidare till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att Alliansens förslag till Planeringsdirektiv med budget för 2019-2023öppnas i nytt fönster skickas vidare till kommunfullmäktige. Övriga partier har under kommunfullmäktige den 18 december möjlighet att presentera ändringsförslag på Alliansens huvudförslag.

Ändringsförslagen kan gälla allt från hur mycket pengar en viss förvaltning ska få till vilka mål eller uppdrag som kommunen ska arbeta mot. Ett ändringsförslag avgörs genom röstning.

I år ser budgetprocessen annorlunda ut. Till skillnad från tidigare år, då alla partier har haft möjlighet att lägga fram varsitt förslags, läggs i år endast ett huvudförslag fram. Det dokument som beslutas i kommunfullmäktige den 18 december blir kommunens planeringsdirektiv med budget 2019.

Förslag på likställt friskvårdbidrag

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag på ett likställt friskvårdsbidrag. Förslaget innebär 2000 kronor per medarbetare i Halmstads kommun årligen. Bidraget utbetalas vid uppvisning av kvitto eller intyg och kommer att administreras digitalt.

Kommunens nämnder och bolag är positivt inställda till utformningen av bidraget, men när det gäller frågan om finansiering har nämnder och bolagen olika uppfattningar. Förslaget beskriver att respektive nämnd och bolag själva ska stå för bidragets kostnader.

Förvaltningar med många medarbetare har uttryckt en oro över att kostnaderna för bidraget kommer att drabba verksamheterna ekonomiskt hårt. Barn- och ungdomsnämnden, hemvårdsnämnden, servicenämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden vill istället att finansieringen ska utgå från en central budgetpost alternativt att nämnderna får ökade ekonomiska resurser tillägnat bidraget.

Ärendet går vidare till kommunfullmäktige, som är sista beslutsinstans.

Justeringar i reglementen för att möta lagändring

Efter att en ny kommunallag trädde i kraft januari 2018 har Region Halland arbetat fram justeringar i två reglementen för att möta de nya riktlinjerna för stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Riktlinjerna ska effektivisera klagomålshantering så att patienter snabbare kan få sina klagomål besvarade och att åtgärder kan vidtas för att förebygga vårdskador.

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens möte att godkänna Region Hallands förslag på justering i reglementet: Gemensamma nämnden för hemvård och hjälpmedel. Det beslutades också att förslaget på det justerade reglementet för patientnämnden inte godkänns. Istället ska kommunstyrelsen leverera synpunkter på justeringarna i patientnämndens reglemente.

Kommunstyrelsens synpunkter grundar sig i hemvårdsnämndens tidigare yttranden på justeringarna i reglementet för patientnämnden. Hemvådsnämnden menar att delar av förslaget är för omfångsrikt och saknar ett tydligt barnperspektiv samt kräver generella förtydliganden för att undvika missförstånd mellan patient och vårdpersonal.

Lagen innebär ett förtydligande av att det i första hand, ska vara vårdgivarna som tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående. Vårdgivarna ska förklara vad som har inträffat och vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska ske på nytt.

Socialnämndens ekonomiska prognos visar ett underskott

Kommunstyrelsens uppmärksammade under tisdagens möte att socialnämndens ekonomiska prognos 2018 visar ett underskott på cirka 29 miljoner kronor. Underskottet har sin förklaring i att socialnämnden under de senaste åren har haft ett stort ansvar för ensamkommande flyktingbarn, en verksamhet som innebar dramatiska volymökningar hösten 2015.

Under tisdagens möte beslutade man att underskottet ska finnas med i 2018 års bokslut, men att socialnämnden i samband med bokslutet ska ta fram en åtgärdsplan för hur 2018 års ekonomiska underskott ska återställas.

Planeringsdirektiv med budget beslutas den 18 december. Först då vet socialnämnden vilka förutsättningar för åtgärder som finns.