Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Offentlig miljö

Teknik- och fritidsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en trevlig stad att bo och vistas i. Vi ansvarar för den offentliga miljön som du möter i din vardag. Tillsammans försöker vi skapa bra förutsättningar för en attraktiv och trygg offentlig miljö, med goda förutsättningar för ett aktivt och trivsamt liv.

Avdelningen för offentlig miljö är indelad i fyra enheter; ledning och utveckling, gata, natur och kust, och park.

Gata och trafik

Du som rör dig i trafiken ska känna dig trygg. Vårt mål är att tillhandahålla ett ändamålsenligt, miljöanpassat och trafiksäkert gatunät. Vi arbetar bland annat med att säkra korsningar, bygga cykelbanor, underhålla vägnätet och tillhandahålla parkeringsplatser.

Verksamhetsområde gata och trafik handlägger ärenden om drift, underhåll, planering och förnyelse av gator,  broar, trafiksignaler, belysning, parkeringsplatser och gång- och cykelbanor  i Halmstads kommun i syfte att skapa ett väl fungerande gatunät.

Vi hanterar också frågor om trafik och trafiklagstiftning samt arbetar kontinuerligt för att förbättra trafiksäkerheten i Halmstad.

Vi svarar även för upplåtelse av offentlig plats och vi stöder den enskilda väghållningen.

Park och natur

Människor mår bra av en grön och naturnära miljö. Syftet med parkerna, grönområdena och naturmarken i kommunen är att berika miljön med bland annat planteringar, lekplatser och träd.

Teknik- och fritidsförvaltningen förvaltar cirka 4,3 miljoner kvadratmeter parkmark och cirka 10,5 miljoner kvadratmeter naturpark.

Ytorna sköts enligt olika skötselplaner. En del gräsytor klipps varje vecka, andra slås en gång varje år. Vid röjningar i naturmark körs en del ris till värmeverken och blir engeri, medan en del får ligga kvar. Allt görs för att berika den biologiska mångfalden.

Vi sköter också kustområdet i kommunen. En del stränder är kommunala badplatser, och de håller en viss standard. Andra stränder räknas som naturstrand, och där är skötseln annorlunda.