Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avdelningen för ledningsstöd

Avdelningen för ledningsstöd har ansvar för ledning, samordning och stöd för det gemensamma arbetet i kommunen med administration, sammanträdeshantering, säkerhet & trygghet (inklusive krishantering), överförmyndarverksamhet, dataskydd och digitalisering. Detta innebär ansvar för att skapa och realisera strategier och styrdokument för kommunen inom dessa områden.

Avdelningen för ledningsstöd är indelad enligt följande:

 • kanslienheten
 • överförmyndarkansliet
 • digitaliseringsenheten
 • säkerhets- och trygghetsfunktionen
 • dataskyddsombud

Kanslienheten
Kanslienheten leder, styr och samordnar arbetet med ärendehantering, sammanträdesadministration, diarium, juridik, utredning, administration, IT och kommunarkiv.

Kanslienheten ansvarar för diarium och sammanträdesadministrationen för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens ledningsutskott och verksamhetsberedningen.

Kommunarkivet är slutarkiv och ansvarar för styrning och stöd i arkiv- och dokumenthanteringsfrågor för förvaltningar/bolag. Läs mer om kommunarkivetlänk till annan webbplats.


Kanslienheten är lokaliserad i rådhuset och kommunarkivet på Patrikshillvägen 7.

Överförmyndarkansliet
Vissa personer med funktionsnedsättning, gamla, sjuka eller underåriga kan inte själva ta tillvara på sin rätt eller förvalta sin egendom. Dessa personer erbjuds då en ställföreträdare i form av förmyndare, förvaltare eller god man. Överförmyndarkansliet rekryterar, utbildar och kontrollerar ställföreträdarna för att förhindra rättsförluster för de personer som har ställföreträdare

Sedan 2012 har Halmstad, Hylte och Laholms kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli. Syftet med det gemensamma kansliet är att förbättra kompetens och kontinuitet och därmed höja kvalitén och verksamhetens tillgänglighet.

Överförmyndarkansliet leder, samordnar och verkställer beredning, administration, uppföljning och utveckling av frågor inom överförmyndarnämndens ansvarsområde för de tre kommuner.

Huvuduppgifterna är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap, att föra register över tillsynsverksamheten och att rekrytera och utbilda ställföreträdare.

Överförmyndarkansliet arbetar för en egen nämnd - nämnden för överförmyndare i samverkanlänk till annan webbplats. Överförmyndarkansliet är lokaliserat i rådhuset.

Läs mer om vår verksamhet i överförmyndarkansliets serviceåtagandelänk till annan webbplats.

Digitaliseringsenheten
Digitaliseringsenheten ansvarar för att leda, stödja och samordna det koncernövergripande utvecklingsarbetet inom digitalisering och IT.

Digitaliseringsenheten är ägare och beställare av kommunens IT-plattform, samordnar och deltar i gemensamma projekt lokalt/regionalt/nationellt, samt verkar för att upprätthålla och utveckla informationssäkerheten.

Verksamheten har ansvar för att skapa och realisera strategier och styrdokument för kommunen och att driva förändringar i önskad riktning.

Digitaliseringsenheten är lokaliserad i rådhuset.

Säkerhets- och trygghetsfunktionen
Säkerhets- och trygghetsfunktionen arbetar med att leda, samordna och stödja arbete med:

 • krisledning, tjänsteman i beredskap (TIB) och kommunikatör i beredskap (KIB)
 • risk- & sårbarhetsanalyser
 • trygghet, social oro, våldbejakande extremism mm
 • säkerhetsskyddslagen
 • civilt försvar och höjd beredskap.

 Kommunens säkerhetsarbete styrs av flera lagar:

 1. Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats
 2. Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627)länk till annan webbplats
 3. Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats
 4. Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor

  länk till annan webbplats

Dataskyddsombud
Från och med den 25 maj 2018 finns ett dataskyddsombud, som bland annat följer upp och granskar att nämnder och bolag följer dataskyddsförordningen.

Det innebär bland annat att:

 • samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
 • kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 • informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:

 • vara kontaktperson för de registrerade och för personalen inom organisationen
 • vara kontaktperson för och samarbeta med Datainspektionen, vid till exempel inspektioner.

Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@halmstad.se eller via tel: 035-13 70 00.

HEM och HFAB har egna dataskyddsombud.

Läs mer om vår hantering av personuppgifterlänk till annan webbplats. https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/personuppgifter.24873.htmllänk till annan webbplats