Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Driftinformation

Här informerar vi om eventuella störningar inom Halmstads kommun.

Påbörjade störningar

 • 2018-04-23 08.00
  Fakturor för hemtjänstkunder

  Felaktiga fakturor skickade till hemvårdsförvaltningens kunder 


  För nuvarande vet man inte hur många som kan ha fått felaktiga fakturor utställda.De som kan ha blivit drabbade är:
  • Kunder med fri avlösarservice i upp till 20 timmar som blivit fakturerade för dessa timmar
  • Kunder med fria HSL-insatser som blivit fakturerade för dessa insatser.
  • Kunder med hemtjänstinsatser i upp till 10 timmar i månaden.
  De som inte berörs är:
  • Kunder med insatser som når upp till maxtaxabeloppet, exempelvis om man har hemtjänstinsatser i mer än 10 timmar per månad.
  Hemvårdsförvaltningen uppmanar alla sina kunder att vara extra observanta på sina fakturor. På grund av att omfattningen på problemet fortfarande är okänd behöver alla kunder som fått felaktiga fakturor höra av sig till Halmstad direkt (035-13 70 00) för att få sin avgift korrigerad.– Vi beklagar det inträffade. Vi har vidtagit de åtgärder vi kan för att minimera problemen det här har orsakat för våra kunder. Vi har även en tät kontakt med leverantören av systemet där de i sin tur arbetar på att lösa de tekniska problemen och för att säkerställa att detta inte ska upprepas framöver säger Anneli Lundgren, kvalitets- och utvecklingschef på hemvårdsförvaltningen.
 • 2018-03-28 00.00
  Bastionen och området kring Norre port

  Upprustning av Bastionen


  Periodvis kan det vara begränsad framkomlighet på platsen, men ambitionen är att Norre port ska vara öppen för fotgängare och cyklister under byggtiden. Planerade evenemang i Norre katts park ska inte påverkas nämnvärt.Mer information om upprustningen av Bastionen finns under aktuella byggbrojekt.
 • 2018-03-19 00.00
  Furet

  Skogvård på Furet


  Halmstads kommun har därför i mars månad påbörjat, och kommer sedan i etapper framöver, att genomföra röjningar och gallringar i området.Ett arbete som innefattar att:
  • röja bort lövsly
  • ta bort skadade eller sjuka träd som utgör fara
  • gallra bort en del lövträd och en mindre mängd tall
  Syftet är att skapa förutsättningar för skogens fortlevnad genom att få in ljus på marken så att tallfrön kan gro och ge upphov till nya generationer träd. Skogen blir också mer säker när farliga träd tas bort och kommer att upplevas som mer trygg och öppen att vistas i.Huvuddelen av de träd som fälls kommer att tas bort men både ris och stammar kommer att lämnas kvar på marken som naturliga inslag i skogen. Något som också är väldigt viktigt för den biologiska mångfalden.Vi ber dem som vistas i området om överseende för att det tidvis kan bli lite svårframkomligt i området under arbetets gång. Och att man vänligen respekterar anvisningar från personal på plats.
  - För överträdelser kan medföra livsfara, säger Roland Larsson som är naturparkmästare i Halmstads kommun.

 • 2018-03-16 06.00
  Sannarp

  Avstängd gång- och cykelväg vid Sannarps idrottsplats


  Under byggtiden är befintlig gång- och cykelbana avstängd. Trafikanter hänvisas till Skyttevägen.
 • 2018-03-01 00.00
  Jutarum, Paviljongvägen

  Gång- och cykelväg avstängd vid Jutarum


  I samband med ombyggnaden av Jutarums förskola kommer en bullervall att byggas mot Tylösandsvägen. Under byggtiden kommer tung trafik att köra med bland annat schaktmassor förbi förskolan. Gång- och cykelvägen vid förskolan kommer därför att spärras av.Avspärrningen gäller från viadukten under Tylösandsvägen, förbi förskolan och fram till Paviljongvägen.Gång- och cykelvägen planeras vara avstängd fram till sommaren.  Det kommer även vara svår framkomlighet på gång- och cykelvägen vid förskolan utmed Paviljongvägen. Vägen kommer också trafikeras av tung byggtrafik. Under byggnationen rekommenderar vi gång- och cykelvägen utmed Nya Tylösandsvägen.
 • 2018-01-08 00.00
  Väg 15 vid Fyllebro

  Broarbete och bulleråtgärder vid Fyllebro


  Trafikverket ska göra underhållsarbete på tre broar längs väg 15, bland annat den över E6. Broarna ska få nytt tätskikt för att skydda betongkonstruktionen och öka livslängden.Samtidigt inleds arbetet med att uppföra ett 300 meter långt bullerskydd utmed väg 15 mot Fyllebro. Den planerade bullerskärmen blir nästan tre meter hög.- Vi kunde se att det fanns en vinst i att samordna de båda projekten. Boende och trafikanter blir störda, men vid ett tillfälle istället för två, säger Trafikverkets projektledare Per-Olov Sörling.Väg 15 kommer att vara farbar under projektets gång, men framkomligheten blir begränsad för både biltrafik och cyklister under perioder.Arbetena inleds den 8 januari och beräknas vara färdiga i juni.Följ projektet på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats

Senast avslutade störningar