Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Reservationsavtal för moské i Fyllinge

Överklagan av reservationsavtal och bygglov
Markanvisningsavtalet är överklagat. Nu ligger ärendet hos Högsta förvaltningsdomstolen för avgörande där Halmstads kommun har överklagat kammarrättens beslut.

I december 2018 avslog även byggnadsnämnden föreningens ansökan om bygglov på grund av den inte följer gällande detaljplan. I planen står att fastigheten får användas för småindustri, hantverk och kontor. Beslutet är överklagar och ligger nu hos Länsstyrelsen.

Detta betyder i nuläget att moskén inte kan byggas på den anvisade platsen.

Den 21 mars 2017 beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att reservera mark på en fastighet i Fyllinge och skriva ett reservationsavtal med Islamiska barn- och kulturföreningen. På fastigheten vill föreningen bygga en moské och en samlingslokal för föreningens medlemmar.

Detaljplanen för den aktuella tomten medger verksamhet för till exempel samlingslokaler, kontor eller andra verksamheter, prövning sker i bygglov.

Halmstads kommun har upprättat ett vanligt reservationsavtal med Islamiska barn- och kulturföreningen. Avtalet innebär att föreningen har rätt att under reservationstiden överlåta avtalet på en stiftelse som ska samla in pengar till bygget och som kommer att vara den långsiktiga ägaren av fastigheten.

Den nybildade fastigheten kommer att överlåtas då byggnation har påbörjats.
Köpeskillingen är 1 435 000 kr.

Bakgrund

Halmstads moské har under en längre tid varit trångbodda i sina nuvarande lokaler på Fredsgatan i Halmstad. Föreningen har därför lämnat in önskemål om att kommunen ska reservera en tomt för bygge av en ny moské och en samlingslokal där alla medlemmar och besökare får rum.

Vanliga frågor och svar

Varför ska det byggas en moské i just Fyllinge?

Föreningen har själv önskat att få en tomt på den här platsen. Flera av föreningens medlemmar och besökare bor i de östra delarna av Halmstad, bussförbindelsena är goda till platsen och det går bra cykelstråk till platsen. Tomten som reserverats har en detaljplan som medger byggnad för samlingslokal, kontor eller andra verksamheter, prövning sker vid bygglov.

Var i Fyllinge ligger fastigheten?

Den ligger vid bensinmacken och biltvättsanläggningen i Fyllinge.

Varför är detta en bra plats?

Det är en bra fastighet ur kommunikationssynpunkt med bra bussförbindelser och utbyggda cykelstråk. Fastigheten kan inte användas för bostadsändamål, utan endast för olika typer av verksamheter.

Är priset som föreningen får betala marknadsmässigt?

Ja priset är marknadsmässigt. Utifrån tomtstorlek och läge motsvarar priset det som andra trossamfund har betalat för kommunal tomtmark i Halmstad.

Hur stor är tomten?

7 175 kvadratmeter.

Hur stor byggnad får byggas på fastigheten?

Totalt får 2 800 kvadratmeter bebyggas på den aktuella tomten.

Hur lång tid har föreningen på sig att börja bygga?

Föreningen har sex månader på sig att lämna in ansökan om bygglov. Det innebär att de måste ha lämnat in ansökan senast i oktober, under förutsättning att avtalet vinner laga kraft i april. När föreningen har beviljats bygglov och starbesked har de tre månader på sig att börja bygga.

Hur stor kommer moskén att bli?

Föreningen har tidigare aviserat att byggnaden kommer att bli mellan 800 och 1000 kvadratmeter. På tomten medges byggrätt på 2 800 kvadratmeter.

Kommer det att bli några böneutrop vid moskén?

Enligt vad föreningen tidigare har sagt kommer det inte att byggas någon minaret eller ske några böneutrop vid moskén.

På den aktuella tomten har man gjort arkeologiska utgrävningar, är det lagligt att bygga på historiskt intressant mark?

Ja, efter att man har gjort utgrävning och eventuella fynd har dokumenterats så får man enligt fornminneslagen bebygga mark där arkeologiska utgrävning har gjort och fynd har påträffats. Det är kommunens som bekostar arkeologisk utgrävning som ofta görs i samband med att detaljplan upprättas för ett visst område.

Hur mycket bidrag får föreningen från kommunen?

Föreningen får inga bidrag från Halmstads kommun.

Får föreningen bidrag av kommunen för att kunna bygga
moskén?

Nej, inga verksamheter får kommunalt bidrag för att uppföra en byggnad.