Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny förskola, skolparkering och bostäder på Vallås - Vallonen 2 och del av Vallås 1:1

Flygfoto över planområdet

Planen var ute på samråd från 27 september till 31 oktober 2018.

Granskning beräknas kunna ske första kvartalet 2019.

  • Vad händer nu?


    Synpunkter som kom in under samrådet sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse och arbetet med detaljplanen fortsätter med bearbetning av förslaget som sedan ställs ut på granskning.Läs mer om planprocessen.

Syftet med detaljplanen för Vallonen 2 och del av Vallås 1:1 är att:

  • möta det ökade behovet av förskolor
  • utöka skolan som finns på Vallås.
  • lösa behovet av parkering som finns vid intilliggande skola.
  • öka tryggheten i området genom mänsklig närvaro under hela dygnet, vilket bostäder bidrar till.

Planförslaget i korthet

Norra delen planläggs för en förskola. Storleken är anpassad för en förskola med åtta avdelningar. Då får ett hus i två plan och tillhörande utemiljö plats. Den nya förskolan kommer att ersätta den mindre paviljongförskolan med tre avdelningar som idag finns i planområdets södra del.

Skolan har idag ingen parkering knuten till sig och har aldrig haft det men i detaljplanens södra del planläggs för parkering till intilliggande grundskola. Parkeringsbehovet utgår från planerad skolutbyggnad.

Mellersta delen av planområdet planläggs för bostäder. Avsikten är att öka tryggheten i området, framförallt vid busshållplatsen, genom att området blir befolkat hela dygnet. Byggrätten tillåter hus i tre våningar på en mindre yta eller två våningar på en större yta.

Planen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900).