Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ny förskola, skolparkering och bostäder på Vallås - Vallonen 2 och del av Vallås 1:1

Huvudsyftet med detaljplanen för Vallonen 2 och del av Vallås 1:1 är att möta det ökade behovet av förskolor och utökning av skolan
som finns på Vallås. Detaljplanen syftar också till att lösa behovet av
parkering som finns vid intilliggande skola. Dessutom syftar detaljplanen till att öka tryggheten i området genom mänsklig närvaro under hela dygnet, vilket bostäder bidrar till.

Flygfoto över planområdet

Aktuell information

Planen har varit ute på granskning 9 april - 30 april 2019.

Antagande beräknas kunna ske tredje kvartalet 2019.

  • Vad händer nu?


    Synpunkter som kom in under granskningen sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande och arbetet med detaljplanen fortsätter med eventuell justering av förslaget inför antagande av kommunens politiker.Läs mer om planprocessen.

Planförslaget i korthet

  • Detaljplanens södra del planläggs för parkering till intilliggande grundskola. Skolan har idag ingen parkering knuten till sig och har aldrig haft det. Denna detaljplan avser lösas detta problem. Planerad skolparkering har beräknat parkeringsbehovet utifrån planerad skolutbyggnad. 

  • Mellersta delen av planområdet planläggs för bostäder. Avsikten är att öka tryggheten i området, framförallt vid busshållplatsen, genom att området blir befolkat hela dygnet. Byggrätten tillåter hus i tre våningar på en mindre yta eller två våningar på en större yta.

  • Norra delen planläggs för en förskola. Storleken är anpassad för en förskola med åtta avdelningar. Då får ett hus i två plan och tillhörande utemiljö plats. Den nya förskolan kommer att ersätta den mindre paviljongförskolan med tre avdelningar som idag finns i planområdets södra del.

Planen handläggs med standardförfarande (PBL 2010:900).