Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nytt marklov för dagvattendammar vid Trottaberg

Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har beslutat att bevilja nytt marklov för de fyra dagvattendammarna söder om bussgatan vid Trottaberg. De behövs för att förhindra översvämningar vid framtida skyfall.

I oktober påbörjade Halmstads kommun gräv- och ledningsarbeten i den kommande stadsdelen Ranagård. En del i detta är att anlägga fyra gräsbeväxta fördjupningar för dagvattenfördröjning, så kallade dagvattendammar, söder om den befintliga bussgatan vid Trottaberg. Det nya bostadsområdet måste kunna hantera allt regn- och smältvatten som rinner vidare från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. Dagvattendammarna som byggs är alltså en säkerhet för att förhindra översvämning vid framtida skyfall.

På grund av ett handhavandefel skickade inte Halmstads kommun ut underrättelse till alla berörda grannar när marklovet för dagvattendammarna beviljades. Ägarna till sju av de berörda fastigheterna överklagade marklovet i efterhand. I början av november upphävde därför länsstyrelsen beslutet och skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden i Halmstads kommun för ny handläggning. Utöver bristen på information till berörda fastighetsägare, påpekade länsstyrelsen bland annat att marklovet saknade avståndsuppgifter mellan dammarna och de närliggande fastigheterna och att nämnden inte hade bedömt eventuella olägenheter som till exempel lukt.

Byggnadsnämnden i Halmstads kommun har nu beslutat att bevilja ett nytt marklov för dagvattendammarna. I det nya beslutet framgår bland annat att marklovet inte strider mot gällande detaljplan, att dammarna är placerade på parkmark och att det inte finns någon risk för väsentliga olägenheter på grund av dem. I en bilaga till beslutet finns även information om avståndet mellan dammarna och de närmsta fastigheterna. ”Vid en samlad bedömning av enskildas intressen och det allmänna intresset att hantera dagvatten så att inte översvämningar uppstår, bedöms det allmänna intresset väga tyngst”, skriver nämnden i sitt beslut.

– Vi vill gärna förtydliga att det här inte handlar om några vattenfyllda dammar, utan gräsbeväxta fördjupningar. De ska vara tomma när det inte regnar. Vid ett så kallat 20-årsregn förväntas vattennivån i dammarna vara cirka en meter. Efter att det slutar regna förväntas vattnet vara borta inom mellan 12 till 13 timmar, säger Jonas Wilsby.

Jonas Wilsby beklagar att informationen om det första marklovet inte gick ut som den skulle. Flera av de berörda fastighetsägarna har efterfrågat ett informationsmöte om dagvattendammarna, vilket ska hållas inom kort. Datum, tid och plats är inte bestämt än.

När länsstyrelsen upphävde det gamla beslutet om marklov tidigare i november beslutade Halmstads kommun att pausa arbetet tillsvidare. De arbeten som fortfarande pågår i området är ledningsarbeten för att sammankoppla Ranagårdsområdets kommande ledningsnät med ledningar i bostadsområdet söder om bussgatan och har inte med det aktuella marklovet att göra.

– Nu avvaktar vi med att fortsätta arbetet tills överklagandetiden för det nya marklovet har gått ut, säger Jonas Wilsby, projektledare på teknik- och fritidsförvaltningen i Halmstads kommun.

Mer om Ranagård

När Ranagård är klart kommer det att finnas cirka 400 nya bostäder, ett äldreboende, en förskola och en skola i den nya stadsdelen. Vidare anläggs nya torgytor längs den befintliga bussgatan. Området kommer även att få flera cykelbanor, grönområden och aktivitetsytor. Läs gärna mer på www.halmstad.se/ranagardlänk till annan webbplats