Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Så här görs en lantmäteriförrättning

En lantmäteriförrättning görs på begäran av en behörig fastighetsägare eller liknande. I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs.

Ansökan

Ansökan, som kan göras digitalt eller skriftlig, ska vara undertecknad av sökanden eller dennes ombud med fullmakt. Om en fastighet ägs av flera personer måste den som gör den digitala ansökan uppge alla delägares e-postadresser eller skrivas under av alla i blankettansökan. I ansökan talar du om vad du vill få gjort och vilka fastigheter som berörs.

Utredning

Lantmäterimyndigheten utreder om det går att genomföra åtgärden. Hänsyn måste tas till gällande planer och andra bestämmelser som till exempel strandskydd. Om det behövs samråder vi med andra myndigheter. Vi kontrollerar även om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m. m.

Sammanträde

Ibland är det nödvändigt att lantmätaren och de som berörs träffas för att diskutera åtgärden innan lantmäterimyndigheten fattar beslut. Det är viktigt att veta att lantmäterimyndigheten är helt opartisk. I första hand försöker vi hitta lösningar som alla kan enas om, men när fastighetsägare inte kommer överens gör lantmäterimyndigheten en opartisk prövning utifrån gällande lagregler. Har de som berörs träffat överenskommelse kan förrättningen normalt genomföras utan sammanträde.

Fältarbete

Fältarbete innebär utmärkning och inmätning av nya gränser, hus, vägar och varaktiga detaljer. Av det inmätta materialet framställs sedan en karta digitalt. Ofta måste någon form av fältarbete göras i en förrättning.

Förrättningen avslutas

Beroende på vilka arbeten som ingår i förrättningen fattas olika beslut. Besluten redovisas i ett protokoll. När alla arbetsuppgifter i ärendet är klara, kan förrättningen avslutas. Det sker genom ett särskilt avslutningsbeslut. Därefter har de som berörs rätt att överklaga beslut som man är missnöjd med till Mark- & Miljödomstolen.

Registrering

Om ingen har överklagat förrättningen inom fyra veckor från avslutningsdagen, vinner förrättningen laga kraft och registreras i fastighetsregistret. Besluten blir då gällande mot andra parter och det är till exempel möjligt att söka lagfart på en nybildad fastighet och sedan belåna den.

Betalning

När förrättningen vunnit laga kraft skickar vi en kopia av karta och beslut samt en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar.