Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Djur och natur

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddstillsynen. Om du har frågor om djurskydd eller vill anmäla misstanke om att djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Halland, telefonnummer: 010-224 30 00.

Miljönämnden är ansvarig för exempelvis miljötillsynen på lantbruk, samt klagomål på skällande hundar och andra störningar som orsakas av djur. Nämnden behandlar dessutom ansökningar om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område.

Naturvårdsprojekt

Alets naturreservat


Aleskogen och intilliggande öppna sandmarker är ett omtyckt och välbesökt rekreationsområde mycket nära Halmstads centrum. Sedan gammalt är området också känt för sitt rika fågelliv. Sommaren och hösten 2015 inventerade områdets fåglar, kärlväxter, svampar och insektliv. Inventeringarna visade att området har ett stort naturvärde, framförallt är den gamla alsumpskogen och de kustnära sanddynerna mycket värdefulla. Under 2016-2017 kommer Alets naturreservat att bildas.

Biologiska inventeringar i Alet i Halmstad, Fåglar-insekter-kärlväxter-svampar, Naturcentrum AB, 2015PDF

LONA-projekt

Kommunen driver, själva och i samarbete med ideella organisationer, olika lokala naturvårdsprojekt, sk LONA-projekt. LONA-projekt finansieras till 50% av statliga medel från Naturvårdsverket. Under 2016 pågår 3 LONA-projekt i Halmstads kommun:

  • Halmstads Ornitologiska Förening driver projektet ”Strandliv”. Restaurering av häckningsmiljöer för fåglar vid Påarp och på Skäret och ökad information till besökande i området.
  • Solvarm sand-restaureringsåtgärder i Alets blivande naturreservat.
  • Natur- och rekreationsåtgärder längs Suseån i Getinge i samband med anläggande av skydd mot översvämningar.