Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Förberedelser - att tänka på innan du lämnar in din ansökan eller anmälan

Har du förberett dig med rätt handlingar och underlag innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan går handläggningen av ditt ärende snabbare och enklare.

Tänk igenom och prata med dina grannar

Att i god tid kontrollera vad du får lov att bygga på fastigheten och vilka övriga regler som gäller, samt vara säker på vad du vill bygga, är en bra förutsättning för att du ska få en snabb handläggning och ett beviljat bygglov. Tänk på att det alltid är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller! Att bygga utan bygglov kan medföra dyra sanktionsavgifter! Om du vill ändra i din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift.

Det är också en bra idé att prata med sina grannar i god tid, exempelvis om byggnaden hamnar nära tomtgräns. Om din ansökan inte följer planbestämmelserna kan vi skicka ut ritningarna till dina grannar för att få deras synpunkter.

Vad kräver bygglov och vad får jag bygga utan bygglov?

Att bygga nytt, bygga till, förändra en byggnads användning eller utseende kräver oftast bygglov, men det finns en del undantag. Exempel på dessa är Attefallsåtgärder, bygglovsfria åtgärder såsom friggebod och skärmtak, vissa fasadändringar, m.m. Läs mer under Undantag från bygglov.

Vad gäller där jag vill bygga?

Inom tätorter eller i tätbebyggda området finns det oftast detaljplaner. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla ex byggnadsarea, byggnadshöjd, avstånd till tomtgränser, mm, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst.

Ligger din fastighet utanför detaljplanerat område, finns inte några färdiga bestämmelse hur man får bygga. Då kan kommunens översiktsplan ge vägledning, och ibland finns det områdesbestämmelser. Eller så kan ex fornminnen, infrastruktur, försvarets områden eller vad grannarna tycker påverka. Det kan också ha betydelse hur byggnaden utformas och om den passar in i omgivningen. Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag från bygglov. Ska du bygga helt nytt utanför detaljplanerat område, kan du först ansöka om förhandsbesked för att få veta om platsen är lämplig att bygga på. Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du behöva ansökan om strandskyddsdispens.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Vissa byggnader eller områden är kulturhistoriskt värdefulla. För all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar ske med hänsyn till byggnaden och/eller områdets karaktär. Skulle en sådan byggnad förvanskas eller rivas utan lov, kan detta leda till dyra sanktionsavgifter. För vissa av dem finns det till och med en q-märkning i detaljplanen som reglerar att byggnaden inte får förändras hur som helst. Läs på Kulturmiljö Hallands inventeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om din byggnad har en kulturhistorisk klassning.

Alla uppgifter klara

Tänk igenom så du har alla uppgifter klara inför ansökan/anmälan. Ex ska du ange kulör/färg och material på det du vill bygga i ansökan, vem som ska stå som sökande, fakturamottagare och kontaktperson, vilken fastighetsbeteckning den aktuella fastigheten har, vilket vatten- och avlopp samt uppvärmningssätt det ska vara, etc.

Tekniska delar - kontrollansvarig

Det är viktigt att även de tekniska delarna i en byggnation blir rätt och följer de lagar och bestämmelser som finns. Detta så att exempelvis konstruktioner håller för belastningar eller installationer inte orsakar skador i konstruktioner i senare skede. För att säkerställa detta krävs ibland att du har en kontrollansvarig för din byggnation. Denna måste vara certifierad av Boverket, och hjälper dig att ta fram och lämna in tekniska dokument samt säkerställa att entreprenörerna utför sina egenkontroller. Läs mer om detta under Tekniska krav.

Beställa kartunderlag

Vill man bygga nytt eller bygga till inom tätbebyggt område, krävs oftast en nybyggnadskarta eller primärkarta. Denna får vara högst 2 år gammal och kan beställas av byggnadskontorets kart- och GIS-avdelning. Det utgår en avgift för en nybyggnadskarta och du bör räkna med en viss handläggningstid för att få din karta.

Kostnader

Bygglov, anmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispens mm medför en avgift. Detta gäller även för kartor, mätning och lägeskontroll. Se mer information under avgifter & taxa. Att ställa frågor och få rådgivning kring bygglov är däremot kostnadsfritt.

Gamla ritningar

I vårt arkiv har vi många gamla bygglovsritningar och kartor. Kontakta oss så kan vi se om det finns för just ditt hus eller din fastighet.