Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Tillbyggnader

Vilka handlingar krävs?

• Ansökan

• Situationsplan (utanför detaljplanerat område) resp nybyggnadskarta (inom detaljplanerat område) i skala 1:400. På denna skall tillbyggnaden ritas in med huvudmått och mått till två tomtgränser.

• Planritningar, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. På planritningen ska befintlig byggnad vara med med alla rum angivna.

• Fasadritningar på alla fasader, skalenliga i skala 1:100 samt med ritningshuvud. På fasadritningarna ska befintlig byggnad vara med. Markera på ritningen vad som är tillbyggnad med mått. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns för större tillbyggnader.

• Sektionsritning, skalenlig i skala 1:100 samt med ritningshuvud.

Alla ritningar ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Digitala handlingar ska vara i pdf-format.

Beställ kartunderlag

För att bygga till en byggnad krävs att byggnaden ritas in på en situationsplan. Om det finns en detaljplan där man ska bygga ska situationsplanen vara inritad på en nybyggnadskarta. Denna får vara högst 2 år gammal och kan beställas av byggnadskontorets kart- och GIS-avdelning. Det utgår en avgift för en nybyggnadskarta och du bör räkna med en viss handläggningstid för att få din karta.

Vad får man bygga?

Finns det en detaljplan där du vill bygga? Detaljplanen finns oftast i tätorter eller tättbebyggda områden. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla ex byggnadsarea, byggnadshöjd, avstånd till tomtgränser, mm, men kan även reglera utseendefrågor. Du kan själv enkelt få fram de flesta detaljplaner via kommunens karttjänst. länk till annan webbplatsHittar du inte din fastighet, eller vill du hjälp att tyda detaljplanens bestämmelser, kan du kontakta oss för hjälp.

Finns det ingen detaljplan där du vill bygga, finns inte några färdiga bestämmelse hur man får bygga. Då kan kommunens översiktsplan ge vägledning, och ibland finns det områdesbestämmelser. Eller så kan ex fornminnen, infrastruktur, försvarets områden eller vad grannarna tycker påverka. Det kan också ha betydelse hur tillbyggnaden utformas och om den passar in i omgivningen. Utanför detaljplanerat område finns det vissa undantag från bygglov.

Tillbyggnad utan bygglov

För en- och tvåbostadshus får man utan bygglov bygga till högst 15 kvadratmeter bruttoarea, så kallad attefallstillbyggnad. Man behöver då göra en anmälan och få ett startbesked innan man får börja bygga.

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull ska en tillbyggnad alltid göras med varsamhet och med hänsyn till byggnadens karaktär, även om en ändring inte kräver bygglov. Via kommunens karttjänst länk till annan webbplatskan du se om din byggnad är kulturhistoriskt värdefull.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansökan om strandskyddsdispens.

Kostnader

Du behöver betala en avgift för att ansöka om bygglov. Vad det kostar beror på vad man ska bygga och hur stor byggnaden är. Extra avgifter tillkommer om byggnationen avviker från planbestämmelserna eller fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Här kan du se alla avgifter och taxor för karta, anmälan, bygglov och olovligt byggande.

Behövs det en kontrollansvarig?

När man bygger till en befintlig byggnad kan det krävas en kontrollansvarig, som kontrollerar att byggnationen håller lagar och bestämmelser. Det kan behövas exempelvis om tillbyggnaden är konstruktionsmässigt komplicerad byggnad eller om du ska dra in vatten och avlopp i tillbyggnaden. Det är byggnadskontoret som bedömer om det krävs en kontrollansvarig. Läs mer om tekniska
krav.

Tips!

- Kontrollera i god tid vad du får lov att bygga på fastigheten och vilka övriga regler som gäller.

- Det är du som är byggherre som är ansvarig för att ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Att bygga utan bygglov kan medföra dyra sanktionsavgifter. Om du vill ändra i din ansökan efter att lovet är beviljat måste du söka ett nytt lov med ny avgift.

- Det kan vara en bra idé att prata med sina grannar i god tid, exempelvis om tillbyggnaden hamnar nära tomtgräns. Om din ansökan inte följer planbestämmelserna kan vi skicka ut ritningarna till dina grannar för att få deras synpunkter.