Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Avgifter för karta, anmälan, bygglov och olovligt byggande

Du behöver alltid betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan. Du får även betala för kartor, mätning och lägeskontroll i samband med en åtgärd. Vi svarar däremot på frågor och ger dig rådgivning kring ett bygglov utan kostnad.


Avgifternas storlek

Avgifterna tas ut enligt en taxa som baseras på aktuellt prisbasbelopp och som kommunfullmäktige sedan beslutar om.

För de flesta ärenden som kräver bygglov beror avgiften på:

- storleken på det som byggs

- vad åtgärden avser

- om det finns detaljplan eller inte och eventuella avvikelser från denna

- kostnad för kungörelse och underrättelse om beslut

- avgift för grannhörande - eventuell prövning av mindre avvikelse med grannhörande

- planavgift och kostnad för extra platsbesök kan också tillkomma

Avgifter för expediering och kungörelse tillkommer alltid. Planavgift, avgift för lägeskontroll och för extra platsbesök kan tillkomma.


Avvikelser mot detaljplanen

Om ansökan avviker från detaljplanen blir din bygglovskostnad 25% dyrare. Priset varierar beroende på hur omfattande ärendet är. Därför är det inte möjligt att kortfattat ange en exakt avgift för olika bygglovsärenden.


Återkallad eller avvisad ansökan

Även då du återkallar eller får en ansökan avvisad behöver du betala en avgift.

Storleken på avgiften för bygglov beror på vad du ska bygga och omfattningen av det. Även andra faktorer, som avvikelser mot detaljplanen och om område kan påverka avgiften. 

Faktura och betalning

Du får en faktura med posten efter att vi tagit beslut i ditt ärende eller när din beställda karta eller mätning är klar. Det kan ta några veckor innan fakturan kommer.

Du är alltid betalningsskyldig när du ansökt och beställt någon tjänst, även om beslutet är negativt. Detta gäller om ärendet blivit avvisat, du själv återkallat din ansökan eller om du får ett avslag från oss.

Avgifter (Taxa)

Taxa för byggnadsnämndens verksamhetPDF hittar du taxan i sin helhet. Nedan kan du finna uträknade prisexempel på de vanligaste ärenden.

Avgifter

Bygglovsåtgärder

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnad av enbostadshus

50-129 m²

19 600 kronor

Nybyggnad av enbostadshus

130-199 m²

26 000 kronor

Nybyggnad av enbostadshus

200-299 m²

32 500 kronor

Nybyggnad garage/carport

≤50 m²

4 200 kronor

Tillbyggnad på fritidshus, inklusive uterum

≤50 m²

6 200 kronor

Tillbyggnad på huvudbyggnad, inklusive uterum

≤50 m²

8 100 kronor

Tillbyggnad enbostadshus

50-129 m²

17 200 kronor

Mur och/eller plank vid en/tvåbostadshus

Liten påverkan på byggnaden eller området

4 900 kronor

Mur och/eller plank, bullerplank

Stor påverkan på byggnaden eller området

10 100 kronor

Fasadändring, balkong, takkupa enbostadshus

Liten påverkan på byggnaden eller området

4 900 kronorAttefall

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Attefall tillbyggnad max 15 m²


3 400 kronor

Attefall komplementbyggnad max

Utan kontrollansvarig

3 400 kronor

Attefall komplementbostadsbyggnad

Fritidsbostad med kontrollansvarig

6 200 kronor

Attefall komplementbostadsbyggnad

Permanentbostad med kontrollansvarig

9 700 kronor

Attefall inredning av ytterligare en bostad


9 900 kronor

Attefall takkupor


2 900 kronorAnmälan

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Anmälan installation av eldstad

1 eldstad

1 400 kronor

Installation av hiss

1 hiss

2 900 kronor

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Under av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Liten åtgärd

2 900 kronor

Anmälan väsentlig ändring av:

  • Ventilation
  • Konstruktion
  • Brandskydd
  • Vattenförsörjning och avlopp
  • Under av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde

Stor åtgärd

8 100 kronorAvgift för kartor

Storlek och anmärkning

Cirka pris

Nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett tomtyta

7 200 kronor

Nybyggnadskarta

Övriga byggnader

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek

9 000-26 000 kronor

Enkel nybyggnadskarta

Enbostadshus/enstaka byggnad

Oavsett tomtyta. Används vid tillbyggnader eller mindre nybyggnader exempelvis uterum, garage, uthus, plank eller mur

2 900 kronor

Enkel nybyggnadskarta

Övriga byggnader

Kostnaden ökar beroende på fastighetens storlek.

3 500-10 900 kronor

Primärkarta

Används vid Attefallåtgärd och vid de fall då det krävs utanför detaljplanelagt.

1 100-5 400 kronorUtstakningsavgift

Storlek och anmärkning

Hörn

Cirka pris

Enbostadshus

50-199 m²

4 hörn

8 300 kronor

Enbostadshus

200-499 m²

4 hörn

10 000 kronor

Enbostadshus med komplementbyggnad

50-199 m²

8 hörn

11 200 kronor

Enbostadshus med komplementbyggnad

200-499 m²

8 hörn

12 900 kronor

Garage/uthus/carport

15-49 m²

4 hörn

2 900 kronor

Garage/uthus/carport

50-199 m²

4 hörn

2 900 kronor


Sanktionsavgifter

Har du byggt, ändrat eller rivit något utan lov, startat en byggnation utan startbesked eller börjat använda en byggnation utan slutbesked kan detta medföra sanktionsavgifter.

Sanktionsavgift kan ges även om lov beviljas i efterhand, men ska inte ges om man frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom en viss tid. Avgiften ska tas ut även om det olovliga utfördes i god tro.

Kan vi inte bevilja dig lov i efterhand och du inte frivilligt väljer att ta bort/återställa den olovliga åtgärden, kan byggnadsnämnden ge dig ett föreläggande, det vill säga tvinga dig att ta bort det olovligt byggda. Detta föreläggande kan kombineras med en avgift, vite, om det inte följs.

På Boverkets webbsida kan du räkna ut sanktionsavgiftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för olika olovliga åtgärder.

Attefall

Utstakning egen regi

Om utstakningen utförs i egen regi tas avgift ut (enligt byggnadsnämndens taxa) för underlagsdata, grundmaterial m.m.
Avgiften är 20% av det som skulle debiterats om kommunen utfört arbetet.