Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Ranagård

Ranagård ska bli Halmstads nya stadsdel. Här ska finnas ett varierat bostadsutbud med cirka 400 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola. Här ligger fokus på boende för en hållbar livsstil och effektivt utnyttjande av marken.

Pågående arbete

Detaljplanen har vunnit laga kraft och nu förbereder kommunen för en projektering av gator och VA. Insatserna handlar om anläggande av allmän platsmark och infrastruktur så som park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, VA-ledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber

Den upphandlade projektören fokuserar under hösten på höjder, ledningar och
gestaltning för att under 2019 delleverera detaljprojekterade etapper. I
anslutning till varje delleverans kommer en upphandling av anläggningsentreprenad att ske. Etapp 1 planeras påbörjas under hösten 2019 med sikte att vara färdigställd under andra kvartalet 2021. Hela utbyggnaden av
allmän platsmark planeras vara klar till årsskiftet 2021-2022.

Vanliga frågor och svar

  • Kommer hela området att byggas samtidigt?


    Utbyggnaden kommer att ske i etapper. Fördelning av tomter i småhuskön och markanvisningar av flerbostadshus/gruppbebyggelse kommer att ske efterhand under denna tidsperiod efter det att gator och VA är utbyggt för respektive etapp. Kommunen arbetar just nu med att ta fram ett förslag till etappindelning.

  • Hur många tomter kommer att finnas till försäljning?


    Cirka 80 stycken tomter för friliggande villor är planerade att erbjudas genom tomtkön. Prissättning av småhustomterna är ännu inte beslutad, men det kommer att ske i god tid före det är aktuellt med en fördelning av tomterna. Därutöver kommer det att bli grupphus och radhusområden som kommer att anvisas till lämpliga byggherrar.
  • Vilken typ av bebyggelse kommer finnas i området?


    Detaljplanen medger blandad bostadsbebyggelse. Det innebär friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Avsikten är att få en blandad upplåtelseform, både friliggande villor, bostadsrätter och hyresrätter.