Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling

Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro som de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet.

Med utgångspunkt i detta har Halmstads kommun utarbetat strategier för alla barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Detta genom att:

  • skapa kommungemensamma rutiner för att uppmärksamma och följa barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling på ett likvärdigt och systematiskt sätt
  • medvetandegöra det förebyggande arbetets och de tidiga insatsernas betydelse för barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling
  • tidigt upptäcka och sätta in åtgärder för barn och elever som behöver stöd i sin språk-,läs- och skrivutveckling.

Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling

Rutinen ska användas av samtliga grundskolor och grundsärskolor inom BUF. Rutinen kan även tillämpas i förskolor. Rutinen innehåller fastställda hållpunkter för elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Dessa har sin grund i kunskapskraven för årskurs 3. Hållpunkterna ska ses som lägsta godtagbara nivåer för elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Rutin för elevers språk-, läs- och skrivutvecklingPDF

Stödmaterial

Som ett stöd i det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet har även ett stödmaterial tagits fram. Detta stödmaterial syftar till att förtydliga, stödja och underlätta arbetet med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling i alla ämnen samt framtagandet av en verksamhetsgemensam handlingsplan.

Stödmaterial för rutinen om arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutvecklingPDF

Teoretisk bakgrund

Till Rutin för elevers språk-, läs- och skrivutveckling hör även en teoridel, Teoretisk bakgrund till rutin för elevers språk-, läs- och skrivutveckling, som utarbetats av specialpedagog Erica Eklöf och logoped Johanna Kristensson. Denna innehåller en mer omfattande kunskapsöversikt kring forskning och teorier inom området.

Teoretisk bakgrundPDF

Kontakta gärna:

Johanna Kristensson, Språk-, läs- och skrivutvecklare, johanna.kristensson@halmstad.se

Erica Eklöf, Språk-, läs- och skrivutvecklare, erica.eklof@halmstad.se